Imprezy sportowe

Drukuj

Regulamin

REGULAMIN

KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW SPORTOWYCH

NA TERENIE GMINY REWAL

 

 

I. Regulamin określa zasady korzystania z obiektów sportowych.

 1. Stadionów wraz z boiskami przyległymi w Niechorzu, Pobierowie i Rewalu.
 2. Boiskami sportowymi w Śliwinie i Pustkowie.
 3. Kortami tenisowymi.
 4. Hali sportowej w Rewalu i Niechorzu.

II. Właścicielem obiektów sportowych jest Gmina Rewal, a zarządcą Centrum Informacji Promocji Rekreacji Gminy Rewal.

III. Działalność w obiektach.

 1. Obiekty sportowe przeznaczone są do organizowania zawodów i zajęć sportowych, imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i oświatowych.
 2. Poszczególne obiekty udostępniane są codziennie z wyjątkiem świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy.
 3. Osoby przebywające na terenie obiektu sportowego muszą zastosować się do niniejszego Regulaminu i przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom pracownika obiektu, służb porządkowych i osób upoważnionych przez właściciela bądź zarządcę.
 4. Organizowanie jakichkolwiek zgromadzeń oraz imprez wymaga zgody właściciela po wyrażeniu opinii przez jego zarządcę.
 5. Z obiektu i urządzeń sportowych mogą korzystać grupy zorganizowane zgodnie z harmonogramem i w obecności trenera, nauczyciela bądź instruktora, którzy ponoszą odpowiedzialność za grupę i urządzenia.
 6. Korzystanie z obiektów i urządzeń sportowych przez osoby indywidualne odbywa się za zgodą pracownika obsługi lub innych upoważnionych osób. Osoby te korzystają z obiektu na własną odpowiedzialność. Osoby małoletnie do 16 roku życia (poza zajęciami lekcyjnymi) mogą przebywać na terenie obiektu pod opieką osoby dorosłej.
 7. Udostępnienie obiektu lub jego części, bądź znajdujących się tam urządzeń sportowych odbywa się na zasadach określonych uchwałą Rady Gminy.

IV. Bezpieczeństwo i porządek na obiektach.

 1. Za bezpieczeństwo i porządek na obiekcie odpowiada organizator imprezy, który w szczególności:

a)      respektuje postanowienia Regulaminu oraz zapewnia ład i porządek przed rozpoczęciem imprezy;

b)      nie dopuszcza się do uczestnictwa w imprezie osób nietrzeźwych lub odurzonych, a także osób zamierzających wnieść na teren obiektów przedmioty wymienione w części V;

c)      niezwłocznie podejmuje działania mające na celu usunięcie zagrożeń życia lub zdrowia uczestników imprezy;

d)     zapewnia drożność wejść do obiektu oraz przejść wewnętrznych w szczególności ewakuacyjnych;

e)       ustala z pracownikiem obsługi obiektu miejsca odpowiednio oznakowane, niedostępne dla uczestników imprezy.

V. Zabrania się na terenie obiektu:

 1. Wnoszenia materiałów pirotechnicznych taki jak ogni sztucznych, rac, petard, świec dymnych, środków chemicznych oraz alkoholu, środków odurzających, broni oraz innych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu uczestników.
 2. Przechodzenia przez ogrodzenia i w miejscach niedozwolonych bądź tarasowanie przejść i ciągów komunikacyjnych oraz dróg ewakuacyjnych uniemożliwiających swobodne poruszanie się uczestników imprezy.
 3. Zaśmiecania i zanieczyszczania terenu obiektu.
 4. Zakłócanie ładu i porządku, wszczynania awantur, zamieszek.
 5. Wnoszenie i spożywanie alkoholu i środków odurzających bądź przebywanie w stanie nietrzeźwym lub po spożyciu środka odurzającego.
 6. Niszczenia sprzętu, ogrodzenia, roślinności, trawy itp. znajdujących się na terenie obiektu.
 7. Wzniecania ognia, rozlewania środków chemicznych, używania materiałów pirotechnicznych.
 8. Załatwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscami do tego przeznaczonymi.
 9. Przebywania na terenie obiektu po jego zamknięciu.
 10. Przebywania na płycie boiska osób innych niż zawodnicy, trenerzy, sędziowie oraz organizatorzy i obsługa.
 11. Wjeżdżania pojazdów bez zezwolenia obsługi.
 12. Wprowadzania psów i innych zwierząt.
 13. Palenia tytoniu w obiektach zamkniętych.
 14. Przebywania w miejscach oznaczonych jako niedostępne dla osób nieupoważnionych.
 15. Umieszczenie na budynkach, obiektach, urządzeniach, ogrodzeniach napisów, plakatów, reklam, ogłoszeń bez zgody właściciela bądź użytkownika.
 16. Osoby, które nie zastosują się do zasad określonych w Regulaminie, podlegają karze grzywny wg przepisów postępowania w sprawach o wykroczenia.
 17. Na stadionach mogą być organizowane imprezy masowe na zasadach określonych w przepisach o imprezach masowych.

VI. Przepisy końcowe.

Zmiany i utrata mocy Regulaminu wprowadza się w drodze ustalonej do jego nadania.