INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH INTERESANTÓW URZĘDU GMINY REWAL DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH

W trybie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Rewal z siedzibą w Urzędzie Gminy Rewal, ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal, reprezentowana przez Wójta Gminy Rewal. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować się można poprzez: tel. 91 38 49 011 lub e-mail: iod@rewal.pl
 1. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu dopełnienia obowiązków określonych w przepisach prawa w trybie art. 6 ust 1 lit. c RODO,  a także do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
  Zgodnie z art. 6 ust. 3 RODO podstawa przetwarzania, o której mowa w art.  6 ust. 1 lit. c oraz e RODO określona jest w:
  a)     w prawie Unii; lub
  b)     w prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej oraz elektronicznej przez okres potrzebny do realizacji celu, następnie przechowywane będą zgodnie z warunkami określonymi w instrukcji kancelaryjnej, a także w zgodności z zasadami określonymi w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy dot. przetwarzania danych osobowych w jego imieniu, np. dostawca usług hostingowych obsługujących pocztę elektroniczną Administratora.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie uprawnionym organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.
 6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie równoznaczne z brakiem możliwości realizacji celu ustawowego.
 7. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
  22 531-03-00, www.uodo.gov.pl.

Administrator każdorazowo, podczas pozyskiwania danych osobowych dopełnia szczegółowego informowania osoby, której dane dotyczą w zgodności z przepisami RODO, dostosowując informacje do celu w jakim dane są pozyskiwane, w tym o podstawie prawnej, odbiorcach danych, okresie ich przechowywania, o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych, a także w przypadku przetwarzania na podstawie zgody – o konsekwencjach jej wycofania.