Wójt Gminy Rewal informuje, iż w dniu 9 lutego br., zostało wszczęte postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn:
„Budowa dróg gminnych: ul. Modrzewiowej, ul. Szczęśliwej, ul. Słowackiego, ul. Akacjowej i ul. Bukowej, w m. Rewal, gmina Rewal – ETAP I ”.

W zakres robót chodzi m.in.: przebudowa jezdni, budowa i przebudowa zjazdów, budowa chodników, budowa zatok parkingowych, budowa linii oświetlenia ulicznego, budowa kolektora kanalizacji deszczowej, oraz budowa kanału technologicznego. Planowany termin realizacji ustalono na 17 miesięcy od daty podpisania umowy.

Szczegółowy zakres robót objętych etapem I dostępny jest w załączonej dokumentacji budowlanej dostępnej na stronie:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/886148

Termin składania ofert upływa dnia 26.02.2024r.