Na terenie gminy Rewal działają sezonowe i całoroczne punkty informacji turystycznej stworzone z myślą o turystach chcących dokładnie poznać wybrzeże rewalskie, jego zabytki, bogactwo przyrodnicze, a także skorzystać z atrakcji i rozrywek. Punkty usytuowane są w czterech miejscowościach gminy – w Niechorzu, Rewalu, Pobierowie i Trzęsaczu. Są w nich dostępne foldery, broszury i mapki ułatwiające dotarcie do najciekawszych miejsc atrakcyjnych turystycznie.

Poniżej znajdują się wszystkie artykuły działu INFORMACJA TURYSTYCZNA, kliknij w kategorię (menu po prawej) aby uściślić tematykę.

Print

Nadmorska Kolej Wąskotorowa - Podróż w czasie

Nadmorska Kolej Wąskotorowa - Podróż w czasie fot. Robert DajczakBudowę linii kolejowej łączącej Gryfice (ówczesny Greinfenberg) z Niechorzem (Horst) rozpoczęto w 1895 r. Została ona oddana do użytku podróżnych już rok później, 1 lipca 1896 r. Dynamiczny rozwój kolei przyczynił się do ogólnej poprawy gospodarki regionu, poprzez udrożnienie szlaków komunikacyjnych i stworzenie dogodnych połączeń między poszczególnymi miejscowościami dzisiejszego Powiatu Gryfickiego.

Print

Nadmorska Kolej Wąskotorowa - Ciekawostki

• Najbardziej znamienną datą w karierze kolejki wąskotorowej był 1 czerwca 2009 roku, kiedy to na swoim pokładzie miała ona zaszczyt gościć prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Symboliczna podróż Pana Prezydenta zwieńczyła lata starań o przywrócenie świetności uroczego zabytku i przypieczętowała wysiłki wszystkich osób ciężko pracujących na jej sukces.

Print

System parkingów

Urząd Gminy w Rewalu informuje, iż od dnia 1 czerwca do 15 września, w godz. od 9.00 do 20.00 w miejscowościach: Pogorzelica, Niechorze, Rewal, Trzęsacz, Pustkowo i Pobierowo, obowiązują opłaty za parkowanie pojazdów na niestrzeżonych parkingach zlokalizowanych na terenach gminnych niebędących drogami publicznymi.

Zasady pobierania opłat, wykaz działek na których zostały zlokalizowane parkingi oraz zasady korzystania z parkingów regulują: 

 

- UCHWAŁA NR XLV/255/17 RADY GMINY REWAL z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania na drogach publicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Rewal, opłat za parkowanie w tej Strefie i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania.

 § 1. 1. Ustala się zasady parkowania pojazdów na urządzonych parkingach gminnych oraz terenach przeznaczonych na cele parkingowe zlokalizowanych poza Strefą Płatnego Parkowania na terenie Gminy Rewal jak w „Regulaminie korzystania z urządzonych parkingów gminnych i terenów przeznaczonych na parkowanie, zlokalizowanych poza Strefą Płatnego Parkowania na terenie Gminy Rewal”, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, zwanym dalej Regulaminem.

2. Wykaz urządzonych parkingów i terenów przeznaczonych na cele parkingowe, zwanych dalej Parkingami komunalnymi, zawiera Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Ilekroć w uchwale jest mowa o Strefie Płatnego Parkowania lub Strefie należy przez to rozumieć Strefę Płatnego Parkowania ustaloną uchwałą Nr XLV/255/17 Rady Gminy Rewal z dnia 30 marca 2017r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania na drogach publicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Rewal, opłat za parkowane w tej strefie i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania. § 2. Parkowanie pojazdów na Parkingach komunalnych jest płatne w okresie od 1. czerwca do 15. września każdego roku, w godzinach od 9:00 do 20:00 we wszystkie dni tygodnia.

§ 3. 1. Ustala się następujące stawki opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na Parkingach komunalnych: 1) opłata podstawowa: a) za pierwsze 30 minut – 2,00 zł; b) za pierwszą godzinę – 3,00 zł; c) za każdą następną godzinę – 2,00 zł; d) za cały dzień – 18,00 zł; 2) opłata abonamentowa, w wysokości 250,00 zł uprawniająca do parkowania na Parkingach komunalnych oraz w obrębie wszystkich miejsc postojowych zlokalizowanych w Strefie Płatnego Parkowania. 2. Dowodem uiszczenia opłaty jest: 1) bilet parkingowy – w odniesieniu do opłaty, o której mowa w ust. 1 pkt 1, 2) karta abonamentowa – w odniesieniu do opłaty, o której mowa w ust. 1 pkt 2. 3. Ustala się opłatę za wydanie duplikatu karty abonamentowej w wysokości 50zł.

§ 4. 1. Opłaty podstawowe za parkowanie pojazdów na Parkingach komunalnych uiszcza się z chwilą rozpoczęcia parkowania. 2. Sposoby uiszczania opłat określono w Regulaminie.

§ 5. 1. Za nieuiszczenie opłat, o których mowa w § 3 ust. 1 pobiera się opłatę dodatkową w wysokości: 1) 50 zł, 2) 30 zł, jeżeli opłata dodatkowa zostanie uiszczona w terminie 2 dni roboczych od daty wystawienia zawiadomienia, o którym mowa w § 2 ust. 11 Regulaminu na rachunek bankowy wskazany w tym zawiadomieniu.  W przypadku nieuiszczenia opłaty dodatkowej w terminie 7 dni od daty wystawienia zawiadomienia, jej ściągnięcie nastąpi na drodze postępowania sądowego.

  1.