Print

Kwartał ulic: Szczecińska, Moniuszki, Sportowa, Wrzos, Reymonta, Orzeszkowej, Kościuszki

Zakres przebudowy obejmował :- usunięcie drzew i krzewów

- usunięcie warstwy humusu

- rozbiórkę elementów dróg ( nawierzchni z tłucznia, z mas bitumicznych, płyt betonowych, z kostki  

  betonowej, betonowych krawężników,)

- wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

- wykonanie warstwy odsączającej

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

-wykonanie nawierzchni jezdni, zjazdów z kostki brukowej betonowej ( piktogramy, wzory, ścieki

   uliczne) oraz nawierzchni parkingów z prefabrykowanych płyt ażurowych

-montaż elementów małej architektury

- montaż oświetlenia ulicznego

- długość przebudowanych  ulic  –1950 mb

- realizacja robót: od dnia 27.03.2012r. do dnia 30.11.2012r.

- koszt inwestycji : 3.142.491,28 zł brutto


Zdjęcia

było:

 

Po realizacji: