Print

Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych

Zakres działania samorządu lokalnego w stosunku do rozwiązywania problemów alkoholowych reguluje ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. To na jej podstawie działa powołana przez Wójta - Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


Skład GKRPA w Rewalu:
Członkowie GKRPA:
Justyna Żebrowska - przewodnicząca
Iwona Świerczewska
Janina Nowakowska
Zofia Lebioda
Anna Kusztelak
Sławomir Wiśniewski
Artur Łukomski
Andrzej Brzeziński
Robert Bresler
 
W skład Komisji wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Komisja w pełnym składzie zbiera się na posiedzeniach ogólnych, związanych z rozpatrywaniem spraw dotyczących realizacji programu, w tym opiniowaniem postanowień dotyczących wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz innych wniosków wpływających do Komisji.
Do głównych zadań realizowanych przez komisję należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, a w szczególności:


1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych:
 

 • dostarczanie informacji o prowadzeniu profesjonalnej terapii, motywowanie i kierowanie do leczenia,
 • organizowanie szkoleń dla grup zawodowych zaangażowanych w problematykę uzależnień
 • kierowanie na leczenie odwykowe i zajęci terapeutyczne, itp.

 
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:
 

 • przyjmowanie zgłoszeń o przypadkach nadużywania alkoholu z jednoczesnym występowaniem przesłanek powodujących rozkład życia rodzinnego, demoralizację nieletnich lub zakłócanie spokoju i porządku publicznego a także przemoc w rodzinie,
 • wzywanie na rozmowę osób, co do których wpłynęło zgłoszenie - pouczenie o konieczności zaprzestania w/w działań,
 • kierowanie na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym,
 • składanie wniosków o wszczęcie postępowania do sądy rejonowego,
 • niesienie pomocy członkom rodzin z problemem alkoholowym,
 • przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie,
 • udzielanie wparcia osobom po zakończeniu terapii oraz członkom ich rodzin,
 • współpraca z innymi placówkami, z organizacjami społecznymi w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży:

 • pomoc w zaopatrzeniu w materiały edukacyjne i informacyjne dotyczące problematyki uzależnień, wspieranie, organizowanie i prowadzenie działań trzeźwościowych
 • współorganizowanie, konsultowanie zajęć profilaktycznych, pomoc przy tworzeniu programów profilaktycznych

4. Nadzór nad ograniczeniem dostępności alkoholu między innymi poprzez organizację szkoleń instytucji, organizacji i osób fizycznych z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.


5. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
 

 • przyjmowanie wniosków o środki finansowe
 • motywowanie do podnoszenia kwalifikacji przedstawicieli placówek ochrony zdrowia, oświaty i pomocy społecznej w zakresie znajomości i rozwiązywania problemów alkoholowych, podział i zlecanie zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,