INWESTYCJA ZAKOŃCZONA

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest na obszarze Województwa Zachodniopomorskiego w Powiecie Gryfickim, w Gminie Rewal. Planowana inwestycja objęła przebudowę ulicy Łąkowej w Trzęsaczu o łącznej długości 0,59 km. Głównym celem inwestora było uporządkowanie pasa drogowego drogi gminnej, który zapewni prawidłową obsługę terenów mieszkalno-turystycznych. Przewidywany zakres przedsięwzięcia objął w szczególności:

– przebudowę i budowę jezdni,
– przebudowę/budowę skrzyżowań,
– przebudowę/budowę zjazdów,
– budowę i przebudowę chodnika,
– budowę zatok postojowych,
– budowę/przebudowę poboczy,
– wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
– budowę kanalizacji deszczowej, odprowadzającej wody opadowe z drogi, wraz z odprowadzeniem do rowu poprzez projektowany wylot,
– przebudowę kolidującego oświetlenia drogowego oraz doświetlenie drogi nowymi lampami,
– budowę kanału technologicznego,
– przebudowę i zabezpieczenie odcinków istniejących sieci uzbrojenia terenu, kolidujących z planowanymi robotami,
– lokalne poszerzenie pasa drogowego,

– w ramach inwestycji wykonane zostały również konieczne i niezbędne roboty mające na celu dowiązanie się do istniejącego zagospodarowania wzdłuż dróg, a w szczególności przełożenie lub przebudowa istniejących nawierzchni (bądź niwelacja terenu) poza pasem drogowym na dojazdach, ciągach pieszych i dojściach do posesji, w celu wysokościowego i sytuacyjnego dostosowania do projektowanych rzędnych elementów drogi, przesunięcie ogrodzeń zlokalizowanych w pasie drogowym oraz niezbędną przebudowę istniejącej sieci uzbrojenia terenu poza pasem drogowym (na przyległych posesjach), wynikającą z budowy/przebudowy tych sieci w pasie drogowym. Pas drogowy został poszerzony poprzez przejęcie kilku działek w całości, które nie były działkami drogowymi.

Przewidziany do przebudowy odcinek drogi gminnej jest ważną częścią ciągu komunikacyjnego w miejscowości Trzęsacz, a także elementem węzła komunikacyjnego w gminie. Realizacja inwestycji polegającej na przebudowie odcinka ul. Łąkowej była wyjątkowo ważna dla Gminy Rewal: ułatwiła dojazd do dynamicznie rozwijających się rejonów miejscowości Trzęsacz a także stanowi element drogi dojazdowej do terenów, które w ostatnich latach nabierają znaczenia inwestycyjnego.

  1. Efektem realizacji projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców, aktywizacja społeczna i gospodarcza miejscowości oraz wyrównanie szans rozwojowych terenów wiejskich poprzez:
  2. poprawę infrastruktury technicznej w miejscowości, polegającej na przebudowie drogi w miejscu o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców, ze względu na położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne,
  3. podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności miejscowości poprzez wprowadzenie ładu przestrzennego, funkcjonalności i estetyki przestrzeni publicznej,
  4. zwiększenie dostępności dla celów branży przodującej w gminie – turystyki,
  5. pełniejsze wykorzystanie walorów i potencjału turystycznego obszaru,
  6. poprawę bezpieczeństwa mieszkańców i turystów.

 

PODPISANIE UMOWY O DOFINANSOWANIE: 25.04.2022 r.
TERMIN ROZPOCZĘCIA ROBÓT: 02.08.2022 r
PLANOWANE ZAKOŃCZENIE INWESTYCJI: 01.07.2023 r.

RZECZYWISTE ZAKOŃCZENIE INWESTYCJI: 01.12.2023 R.