Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest na obszarze Województwa Zachodniopomorskiego w Powiecie Gryfickim, w Gminie Rewal. Inwestycja obejmuje przebudowę Alei Lipowej w miejscowości Śliwin, stanowiącej główną arterię komunikacyjną wsi oraz odcinków dwóch dróg, łączących się z ww.: ul. Ogrodowej, będącej przedłużeniem Al. Lipowej oraz ul. Spacerowej, łączącej Al. Lipową z drogą powiatową nr 3101Z (która dalej stanowi dojazd do drogi wojewódzkiej nr 102). Dodatkowo przebudowane zostaną odcinki dróg: Dz. nr 237 – droga wewnętrzna (237 DR), ul. Zjazdowa, ul. Makowa, ul. Wesoła, ul. Biała.

Inwestycja zakłada:

– przebudowę dróg – ulic gminnych,
– przebudowę skrzyżowań, 
– budowę chodników, ścieżek rowerowych, zatok postojowych,
– budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi,
– likwidację napowietrznej linii energetycznej oraz budowę elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV wraz z przyłączami,
– budowę sieci oświetlenia ulicznego.

Przewidywany zakres przedsięwzięcia obejmuje w szczególności:

1. jezdnię dwukierunkową (szer. 5 m),
2. chodniki (szer. 1,5 – 2 m),
3. przejścia dla pieszych
4. ścieżkę pieszo-rowerową (w miejscach zawężenia działki drogowej szer. 3,3m),
5. ścieżkę rowerową (szer. 2,5 m),
6. miejsca postojowe wzdłużne (min. 2,5×5,0 m)
7. zjazdy
8. skrzyżowania
9. pas zieleni (szer. 6m),
10. system kanalizacji deszczowej obsługujący dwie zlewnie z osobnymi wylotami
11. demontaż starej linii elektrycznej napowietrznej i budowa złącz kablowo-pomiarowych wraz z nowymi słupami – 32 szt.

Zaplanowana do przebudowy droga gminna wraz z odcinkami dwóch innych dróg gminnych ma szczególne znaczenie dla mieszkańców Śliwina, gdyż w jej obrębie  skupione jest życie społeczne wsi, prowadzi do tzw. „nowej”, szybko rozwijającej się części miejscowości a także stanowi o jej atrakcyjności turystycznej.

Efektem realizacji projektu będzie poprawa jakości życia mieszkańców, aktywizacja społeczna i gospodarcza miejscowości oraz wyrównanie szans rozwojowych terenów wiejskich poprzez:

1. poprawę infrastruktury technicznej w miejscowości, polegającej na przebudowie drogi w miejscu o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców, ze względu na położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne,

2. podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności miejscowości poprzez wprowadzenie ładu przestrzennego, funkcjonalności i estetyki przestrzeni publicznej,

3. zwiększenie dostępności dla celów branży przodującej w gminie – turystyki,

4. pełniejsze wykorzystanie walorów i potencjału turystycznego obszaru,

5. poprawę bezpieczeństwa mieszkańców i turystów.

PODPISANIE UMOWY O DOFINANSOWANIE: 23.05.2023 r.
TERMIN ROZPOCZĘCIA ROBÓT: 07.09.2023 r
PLANOWANE ZAKOŃCZENIE INWESTYCJI: 07.02.2025 r.