Realizacja inwestycji dofinansowanej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej – ul. Wojska Polskiego w m. Pobierowo, gm. Rewal”, polegającej na przebudowie odcinka drogi gminnej jest wyjątkowo ważna dla Gminy Rewal: ułatwi dojazd do dynamicznie rozwijających się rejonów miejscowości Pobierowo, a także stanowić będzie element drogi dojazdowej do terenów, które w ostatnich latach nabierają znaczenia inwestycyjnego.

Budowa dróg lokalnych jest istotnym czynnikiem, który determinuje lokalny rynek pracy i wpływa na polepszenie standardu życia mieszkańców. Sektor turystyczny w miejscowościach nadmorskich jest branżą przodującą: zatrudnia lokalną społeczność i generuje znaczną część przychodów. Zahamowanie rozwoju turystyki powoduje słabszy rozwój lokalnego rynku pracy, a to prowadzi do osłabienia lokalnej gospodarki. Rozwój turystyki zależny jest bezpośrednio od posiadanej infrastruktury drogowej, dlatego też realizacja niniejszej inwestycji ma znaczący wpływ na wyrównanie potencjału społeczno-gospodarczego i poprawę jakości życia mieszkańców.

Ul. Wojska Polskiego stanowi główny wjazd na obszar m. Pobierowo z drogi wojewódzkiej nr 102 oraz z drogi powiatowej nr 1024Z, jest więc najistotniejszym elementem sieci dróg lokalnych i zapewni spójność terytorialną na obszarze województwa.

Przewidywany zakres przedsięwzięcia obejmuje:

 • przebudowę jezdni,
 • przebudowę istniejących skrzyżowań i zjazdów włączających się do ulicy Wojska Polskiego,
 • przebudowę i budowę ścieżki pieszo-rowerowej,
 • przebudowę i budowę chodników,
 • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
 • przebudowę oświetlenia drogowego – słupy oświetleniowe zostaną zlokalizowane w nowym miejscu wraz z ułożeniem nowego kabla, zasilenie oświetlenia wykonane zostanie z istniejącej sieci oświetleniowej stanowiącej własność Gminy Rewal.
 • przebudowę kanalizacji deszczowej – przewiduje się odwodnienie drogi do projektowanych wpustów kanalizacji deszczowej oraz korytek odwodnienia liniowego. Zostanie przebudowany odcinek kanalizacji deszczowej z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej przy skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 102.
 • zabezpieczenie odcinków istniejących sieci uzbrojenia terenu, kolidującymi z planowanymi robotami,
 • konieczne i niezbędne roboty mające na celu dowiązanie się do istniejącego zagospodarowania wzdłuż dróg, a w szczególności przełożenie lub przebudowa istniejących nawierzchni (bądź niwelacja terenu) na dojazdach, ciągach pieszych i dojściach do posesji, w celu wysokościowego i sytuacyjnego dostosowania do projektowanych rzędnych elementów drogi, przesunięcie ogrodzeń zlokalizowanych w pasie drogowym.

Planowana kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie drogowe, stanowią urządzenia drogi, a nie odrębną sieć.

Planowane przedsięwzięcie będzie odpowiadało obowiązującym przepisom i ma zapewnić w szczególności:

 • bezpieczeństwo użytkowania,
 • nośność i stateczność konstrukcji,
 • bezpieczeństwo z uwagi na możliwość wystąpienia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia,
 • ochronę środowiska z uwzględnieniem ochrony przed nadmiernym hałasem, wibracjami, zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleb.

PODPISANIE UMOWY O DOFINANSOWANIE: 30.11.2023 r.
PODPISANIE UMOWY Z WYKONAWCĄ: 20.02.2024 r
PLANOWANE ZAKOŃCZENIE INWESTYCJI: 07.2025 r.