Pytania i Odpowiedzi

Rozpoczęcie robót budowlanych związanych z wyjściem gazociągu podmorskiego na ląd  w rejonie miejscowości Pogorzelica (rysunek nr 1) planowane jest w II półroczu 2020 roku.  1 września 2020 roku plac budowy przekazano firmie Saipem, wykonawcy robót budowlano-montażowych. Zgodnie z harmonogramem inwestycji przewidywane rozpoczęcie prac związanych z organizacją placu budowy oraz prac przygotowawczych do budowy, takich jak np. transport niezbędnego sprzętu, prace geodezyjne, czy też ogrodzenie terenu budowy, zaplanowano na czwarty kwartał 2020 roku.

Prace na morzu rozpoczną się w pierwszym kwartale 2021 roku, natomiast samo układanie gazociągu podmorskiego na dnie morza planowane jest od trzeciego kwartału 2021 do pierwszego kwartału 2022. Po ułożeniu rurociągu na dnie morza wykonywane będą jeszcze niezbędne badania oraz prace pomontażowe, które zgodnie z harmonogramem zakończą się w trzecim kwartale 2022 roku. Planowana data rozruchu rurociągu podmorskiego wraz  z niezbędna infrastrukturą (w tym oddanie do eksploatacji), to październik 2022.

Rys. 1. Wyjście gazociągu podmorskiego Baltic Pipe w Polsce

Decyzja pozwolenia na budowę obejmuje następujące elementy, które zostaną wybudowane na terenie gminy Rewal:

  • budowa i montaż gazociągu podmorskiego o średnicy nominalnej DN 900 i ciśnieniu MOP 12,0 MPa tj. od przekroczenia granicy polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej do pierwszego suchego spawu* zlokalizowanego na lądzie w granicach pasa technicznego Morza Bałtyckiego. Przekroczenie linii brzegowej zostanie zrealizowane metodą bezwykopową (microtuneling).
  • odcinek ok. 90 m gazociągu DN 900 PN 12 MPa od pierwszego suchego spawu łączący część podmorską projektu z Zespołem Zaporowym Niechorze,
  • Zespół Zaporowy Niechorze (obiekt kubaturowy podziemny),
  • odcinek gazociągu DN 900 od Zespołu Zaporowego Niechorze, przebiegający w kierunku Terminala Odbiorczego w Konarzewie (zlokalizowanego w gm. Karnice) o łącznej długości ok. 4,5 km.

* pierwszym suchym spawem nazywamy połączenie części podmorskiej i lądowej gazociągu, jest tzw. punkt graniczny pomiędzy tymi dwoma odcinkami.

W czasie prowadzenia prac budowlano – montażowych nie przewiduje się obecnie prowadzenia większych aktywności na plaży oraz wydmach. Tymczasowe wyjątki wystąpić mogą ewentualnie w czasie wykonywania prac związanych z przygotowaniem miejsca (wzdłuż plaży oraz wydm), w którym finalnie ułożony zostanie gazociąg przybrzeżny (microtunnelling).

W takiej sytuacji na plaży zostanie ułożona i zabezpieczona rura odwadniająca, która będzie służyć do odprowadzania wody do morza. Szczegóły tych prac będą jednak znane w późniejszym czasie, po tym jak zakończony zostanie pierwszy etap prac dotyczący utworzenia i organizacji placu budowy.

Środowisko naturalne i jego otoczenie jest dla spółki GAZ-SYSTEM sprawą priorytetową, dlatego realizując wszystkie inwestycje aspekt ten jest brany pod uwagę w szczególności. Również w przypadku projektu Baltic Pipe przeprowadziliśmy szereg badań środowiskowych w ramach wszystkich rozważanych na etapie projektowania wariantów tras gazociągu podmorskiego. Na potrzeby wydania decyzji środowiskowej został przygotowany raport oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w którym uwzględniono wyniki wielomiesięcznych analiz i badań środowiskowych, geofizycznych oraz geotechnicznych.

W celu ochrony środowiska naturalnego GAZ-SYSTEM przedsięwziął w Polsce i Danii szereg rozwiązań, które do minimum ograniczać będą wpływ gazociągu podmorskiego na otoczenie. Po stronie polskiej, w rejonie Pogorzelicy, zastosowana zostanie technologia bezwykopowa, przy pomocy której zostanie zbudowany niewielki tunel pod linią brzegową, co zminimalizuje ewentualny wpływ odcinka gazociągu przybrzeżnego na otoczenie. Dzięki temu wydmy oraz klif pozostaną nienaruszone. Prace te, jak i samo układanie gazociągu, odbędą się więc bez ingerencji w cenne przyrodniczo tereny. W Polsce tą metodą zostanie wybudowane ok. 600 metrów gazociągu przybrzeżnego. Od wyjścia na ląd z tunelu pod brzegiem morza gazociąg znajdować się będzie pod ziemią i po zakończeniu prac budowlanych nie będzie widoczny.

Będą to oddziaływania typowe dla prowadzenia robót budowlanych. Całość procesu budowlanego we wszystkich krajach, przez które przebiegać będzie gazociąg podmorski Baltic Pipe, została przeanalizowana i przebadana w czasie przeprowadzonej kilkumiesięcznej procedury oceny oddziaływania na środowisko oraz konsultacji. Nie stwierdzono, aby rozważone i opisane w tym dokumencie oddziaływania na środowisko były znaczące.

Jednocześnie należy wspomnieć, że organy administracyjne we wszystkich krajach, przez które przebiega gazociąg podmorski wydały pozwolenia umożliwiające realizację przedsięwzięcia. Dodatkowo podkreślić należy, że projekt Baltic Pipe jest prowadzony z uwzględnieniem praw społeczności lokalnych oraz z poszanowaniem środowiska naturalnego. Aby wywiązać się z tych obietnic na etapie budowy zostaną podjęte działania, mające na celu zminimalizowanie niedogodności i utrudnień, jakie lokalnie mogą pojawić się w czasie prowadzenia prac budowlano – montażowych (np. hałas, wzmożony ruch samochodowy oraz statków morskich czy użycie ciężkiego sprzętu).

Przewiduje się, że transport samochodowy związany z realizacją gazociągu podmorskiego w okresie prowadzenia robót budowlano – montażowych będzie dość intensywny. Głównie poruszać się będą po tej drodze samochody dostawcze transportujące 12-metrowe odcinki rur, tzw. armaturę oraz materiały budowlane takie jak: piasek, płyty drogowe, beton, prefabrykaty obiektów kubaturowych do zespołu zaporowego, jak również maszyny do wydrążenia tunelu, wciągarki nabrzeżne oraz sprzęt wymagany do rozruchu wstępnego. Przemieszczać się nią będą także samochody osobowe m.in. pracowników wykonawcy robót, inwestora oraz przedstawicieli nadzoru nad realizacją robót. Wykonawca prac, firma Saipem, wraz ze swoim podwykonawcą opracują plany zarządzania ruchem, podlegające zatwierdzeniu przez GAZ-SYSTEM, aby zapewnić bezpieczeństwo i zagwarantować użytkowanie drogi w sposób profesjonalny.

W związku z realizacją projektu Baltic Pipe, na potrzeby zapewnienia transportu związanego z dostawą materiałów budowlanych oraz niezbędnego sprzętu, GAZ-SYSTEM uzyskał zgodę na korzystanie w tych celach z ulicy Leśnej w Pogorzelicy. W porozumieniu ze Starostą Gryfickim na czas prowadzenia budowy została udostępniona alternatywna ścieżka rowerowa, z której mogą korzystać rowerzyści, turyści oraz piesi (rysunek nr 2).

Rys. 2. Prace przygotowawcze związane z organizacją terenu budowy w ramach projektu Baltic Pipe
Rys. 2. Prace przygotowawcze związane z organizacją terenu budowy w ramach projektu Baltic Pipe

Bezpieczeństwo, niezawodność oraz prawidłowa eksploatacja strategicznej infrastruktury, którą przesyłany jest gaz ziemny jest kwestią kluczową dla zachowania niezależności energetycznej Polski. Dlatego też partnerzy projektu Baltic Pipe – GAZ-SYSTEM oraz Energinet – podczas realizacji projektu stosują najnowocześniejsze, a jednocześnie sprawdzone technologie, wykorzystując przy tym najlepszej jakości materiały oraz systemy zabezpieczeń zarówno podczas budowy, jak i eksploatacji infrastruktury przesyłowej.

Rurociąg na całej swojej trasie jest zaprojektowany w sposób gwarantujący jego stabilność i bezpieczeństwo na etapach budowy oraz eksploatacji. Wynika to m.in. z odpowiedniej grubości ścianki rurociągu, zabezpieczenia przed korozją poprzez zastosowanie specjalnych powłok 3LPE oraz montażu anod. Bezpieczeństwo zwiększa też nałożenie powłoki betonowej na rurociąg, zagłębienie go w dnie morskim tam, gdzie jest to wymagane oraz odpowiednie metody wytwórcze i instalacyjne. Kluczowym w aspekcie bezpieczeństwa jest także zarówno odpowiednie ułożenie rurociągu na dnie morza, jak i zastosowanie metody wyprowadzenia go na ląd.
Podziemne ułożenie rurociągu, z użyciem w strefie przybrzeżnej bezwykopowej metody microtunellingu gwarantuje brak ingerencji w środowisko naturalne pasa nadmorskiego i uniemożliwia fizyczne uszkodzenie rurociągu w fazie eksploatacji poprzez ewentualne interakcje ze statkami, kotwicami czy sprzętem rybackim.

Biorąc głównie pod uwagę otoczenie naturalne w jakim znajduje się wyjście rurociągu podmorskiego na ląd oraz bezpieczeństwo i komfort społeczności lokalnej, już na etapie projektowania przyjęto najwyższą klasę bezpieczeństwa. Zwiększona odpowiednio grubość ścianki rurociągu (zgodnie z obowiązującymi normami międzynarodowymi) sprawia, że jest on w pełni trałowalny nie powodując ograniczeń dla innych współużytkowników Morza Bałtyckiego.
Zastosowane w fazie projektowania normy i najlepsze praktyki gwarantują stabilność rurociągu (także w możliwych do przewidzenia sytuacjach awaryjnych) oraz wykluczają ewentualny, niekontrolowany wyciek gazu.

Warto również podkreślić, że infrastruktura przesyłowa eksploatowana i zarządzana przez GAZ-SYSTEM jest zdalnie i całodobowo monitorowana przez tzw. Krajową Dyspozycję Gazu. Spółka posiada również działające w systemie ciągłym Gazowe Pogotowia Techniczne, których zadaniem jest reagowanie na wszystkie pojawiające się sygnały o awariach na sieci przesyłowej.

W związku z budową lądowych komponentów Baltic Pipe oraz z ich późniejszą eksploatacją GAZ-SYSTEM corocznie będzie zobowiązany odprowadzać podatek od nieruchomości w wysokości około 2% od wartości wybudowanej infrastruktury zlokalizowanej w granicach administracyjnych gminy Rewal.

Każda gmina może przeznaczać wpływy z podatków na dowolne cele, np. zgodnie z potrzebami uwzględnionymi w planach inwestycyjnych.

2019 r. GAZ-SYSTEM przekazał blisko 162,5 mln zł. Jest to suma łącznych kwot podatków przekazanych do gmin, w których wybudowana została infrastruktura przesyłowa eksploatowana przez GAZ-SYSTEM od wielu lat.

GAZ-SYSTEM prowadzi również szereg działań edukacyjnych oraz informacyjno – promocyjnych w regionach, w których prowadzone są inwestycje. W porozumieniu ze społecznością lokalną prowadzone są też, na etapie realizacji danej inwestycji, różnego rodzaju inicjatywy partnerskie oraz działania sponsoringowe, gdzie partnerami prowadzonych przedsięwzięć są m.in. organizacje lokalne oraz organy administracji samorządowej. Przykładowo w 2019 i 2020 r., GAZ-SYSTEM sponsorował Akcję Sprzątania Plaży, Strefę Ciepła jak i Lato z Baltic Pipe oraz wydarzenia lokalne tj. Dzień Śledzia Polskiego oraz Święto Ludowe w Śliwnie.

Aktualności

Skip to content