Foto T.Stolz

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY REWAL
z dnia 07 listopada 2022r.

Na podstawie § 12 statutu Sołectwa Śliwin stanowiącego Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIV/116/03 Rady Gminy Rewal z dnia 29 października 2003 roku

ZWOŁUJĘ

Zebranie wiejskie w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Śliwin.

 

Zebranie odbędzie się w dniu 16 listopada 2022r. (środa) o godz. 18.oo w Świetlicy Wiejskiej, al. Lipowa 16 Śliwin

W celu dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest obecność co najmniej 1/10 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, co stanowi 21 mieszkańców.

UWAGA !
Jeżeli w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska się obecności 1/10 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, wybory sołtysa i członków rady sołeckiej przeprowadza się na następnym zebraniu, w tym samym dniu, po upływie 30 minut od pierwotnego terminu, bez względu na liczbę osób uczestniczących.

ZAPRASZAM MIESZKAŃCÓW DO WZIĘCIA UDZIAŁU W ZEBRANIU

Wójt Gminy
Konstanty Tomasz Oświęcimski