OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY REWAL
z dnia 25 marca 2019 r.

Na podstawie § 11 statutu Sołectwa Niechorza stanowiącego Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/116/03 Rady Gminy Rewal z dnia 29 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu jednostkom pomocniczym – Sołectwom Gminy Rewal (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 111, poz. 1871; z 2004 Nr 4, poz. 49 i z 2009 r. Nr 4, poz. 148) zmienionej uchwałą Nr L111/290/17 Rady Gminy Rewal z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Niechorze i Pobierowo (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 4704),

ZWOŁUJĘ
zebranie wiejskie w celu wyboru Sołtysa i Rady Soleckiej Sołectwa Niechorza.

Zebranie odbędzie się w dniu 16 maja 2019 r. (czwartek) o godz. 18.00
w Hali Sportowej przy ul. Śląskiej 3 w Niechorzu.

Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Soleckiej, na zebraniu wiejskim wymagana jest obecność co najmniej 1/10 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska się obecności 1/10 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, wybory Sołtysa i Rady Soleckiej przeprowadza się na następnym zebraniu, w tym samym dniu, po upływie 30 minut od pierwotnego terminu zebrania, bez względu na liczbę osób uczestniczących.