Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od dnia 1 września 2014 r. rozpoczyna się przyjmowanie wniosków o przyznanie zasiłków rodzinnych i dodatków do tych zasiłków na okres zasiłkowy 2014/2015.

Wnioski przyjmowane będą w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. Warszawska 31 w godz. 7.30 – 15.00, pokój nr 1.
Informacja telefoniczna: 91 38 62 573

Wnioski do wydrukowania znajdują się na stronie GOPS-u pod adresem: http://rewal.naszops.pl/http/wymagane-wnioski-i-formularze

KOMUNIKAT W SPRAWIE PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O FUNDUSZ ALIMENTACYJNT NA OKRES ŚWIADCZENIOWY 2014/2015

Od dnia 1 sierpnia 2014r. przyjmowanie są wnioski o ustalenie prawa do świadczeń funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2014/2015.

Punkt składania i wydawania wniosków: – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Warszawska 31, pokój nr 1 (do 31.08.2014 r. w godz. od 7:30 do 15:00, od 01.09.2014 r. w godz. 8.00:15.30)

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

– zaświadczenie z urzędu skarbowego lub oświadczenie o dochodzie rodziny za 2013 r.
– zaświadczenie z ZUS lub oświadczenie o wysokości odprowadzonych w roku 2013 składek na ubezpieczenia zdrowotne
– kserokopię skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka (w przypadku składania po raz pierwszy wniosku)
– kserokopię dowodu osobistego wnioskodawcy
– zaświadczenie od komornika o bezskuteczności egzekucji
– odpis prawomocnego wyroku sądu zasądzającego alimenty (w przypadku składania po raz pierwszy wniosku)
– zaświadczenie o nauce pełnoletniej osoby uprawnionej
Informacja telefoniczna:
91 38 62 573

Decyzja do odbioru osobistego po 30 dniach od złożenia kompletnego wniosku w siedzibie GOPS przy ul. Warszawskiej 31.
Wnioski do wydrukowania znajdują się na stronie GOPS-u pod adresem: http://rewal.naszops.pl/fundusz-alimentacyjny/wymagane-dokumenty