w sprawie w sprawie ograniczenia pracy Urzędu Gminy Rewal w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.


Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) w związku z § 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491) zarządzam, co następuje:

§1
1.W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, mając na uwadze Bezpieczeństwo i zdrowie interesantów, jak również pracowników Urzędu Gminy Rewal, wprowadzam ograniczenia w związane z bezpośrednią obsługą interesantów.
Od 23 marca 2020r. do odwołania wprowadzony zostaje zakaz swobodnego wstępu interesantów do budynku Urzędu Gminy Rewal.

2.Osobiste załatwianie spraw dotyczy jedynie rejestracji zgonów oraz sporządzania aktów zgonów, uczestnictwa w otwarciu ofert na zasadach przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

3.Sprawy niecierpiące zwłoki, które wymagają osobistej obecności interesanta będą załatwiane po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie. Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu podejmować będą decyzję o załatwieniu sprawy poprzez bezpośredni kontakt pracownika z interesantem. Interesanci przyjmowani będą pojedynczo zgodnie z zaleceniami służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo epidemiologiczne w naszym kraju. Ankieta stanowi załącznik do zarządzenia.

4.Pozostałe sprawy załatwianie są telefonicznie, za pośrednictwem platformy e-PUAP, za pośrednictwem operatora pocztowego, ewentualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej.
5.Ograniczam liczbę uczestników ceremonii ślubnej w Urzędzie Gminy Rewal do 10 osób
6.Dla pracowników i interesantów w Urzędzie Gminy Rewal będzie czynne tylko wejście główne (od ul. Mickiewicza).

§2
Zobowiązuję pracowników Urzędu Gminy Rewal do zapoznania z zarządzeniem oraz przestrzegania powyższych ustaleń.

§3
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§4
Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Rewal oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rewal.

§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
http://bip.rewal.pl/dokumenty/11242