W związku z realizacją przez Gminę Rewal zapisów nowelizacji ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i wynikającego z niej obowiązku powoływania Zespołów Interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie, zapraszamy organizacje pozarządowe, mające swoje siedziby na terenie gminy Rewal do wytypowania swoich przedstawicieli na członków Zespołu mogących wnieść istotny wkład w jego pracę.

Do zadań członków Zespołu Interdyscyplinarnego należy integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 3 i 5, oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;

2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;

3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;

4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;

5) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

W związku z powyższym, proszę o wytypowanie kandydatur osób, które w celu skutecznej realizacji zadań Zespołu, pełnią funkcję kierowniczą w prowadzonych przez Państwa organizacjach i posiadają moc decyzyjną w tym zakresie. Jednocześnie informuję, że praca w Zespole jest nieodpłatna. Nazwiska zaproponowanych przez Państwa Kandydatów, wraz z zajmowanymi stanowiskami i pełną nazwą organizacji, w której działają, proszę przesłać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do dnia 23 maja 2014 r. na adres poczty elektronicznej: jzebrowska@rewal.pl

Wójt Gminy Rewal
Robert Skraburski