14 beneficjentów z województwa zachodniopomorskiego, którzy ubiegali się o dotacje na sfinansowanie dokumentacji planowanych inwestycji, odbierze łącznie ponad 6 milionów złotych. Prezes WFOŚiGW w Szczecinie Jacek Chrzanowski podpisze umowy w tej sprawie.

Zapraszamy Państwa do udziału w uroczystości podpisania 6 umów. Spotkanie odbędzie się 22 września o godz. 12:00 w Rewalu, w Gminnym Ośrodku Kultury przy ul. Słowackiego 1.

Dotacja dla 14 umów – 6 mln 291 tyś.
Łączny koszt zadań – 9 mln 150 tyś.

Dofinansowanie pochodzi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (1.1. gospodarka wodno – ściekowa). Po wykonaniu dokumentacji zadania będą gotowe do realizacji w latach 2014 – 2020.

W konferencji wezmą udział:

– Jacek Chrzanowski, Prezes WFOŚiGW w Szczecinie

– Kinga Jacewicz, Dyrektor ds. Funduszy Europejskich WFOŚiGW w Szczecinie

– Przedstawiciele Rewala, Złocieńca, Czaplinka, Trzebiatowa, Łobza, Drawska Pomorskiego

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych dziennikarzy i fotoreporterów.

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

OPIS PODPISYWANYCH 6 UMÓW

REWAL

Tytuł projektu:„Rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz rozdział kanalizacji ogólnospławnej na ul. Bursztynowej w aglom. Rewal”

Beneficjent: „Wodociągi Rewal” Sp. z o.o.

Koszt całkowity projektu: 492 000,00 PLN

Wydatki kwalifikowane: 360 000,00 PLN

Wnioskowane dofinansowanie: 306 000,00 PLN

Termin realizacji projektu: 29.05.2014r. – 31.12.2015r.

Projekt pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz rozdział kanalizacji ogólnospławnej na ul. Bursztynowej w aglom. Rewal” dotyczy przygotowania dokumentacji projektowej na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Rewalu oraz na rozdział kanalizacji ogólnospławnej na ul. Bursztynowej w aglom. Rewal, która będzie podstawą do ubiegania się o środki w nowej perspektywie finansowej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W ramach projektu planuje się wykonać dokumentację projektowa dla dwóch zadań:

Zadanie 1: „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na ul. Bursztynowej w miejscowości Niechorze gminy Rewal poprzez modernizację istniejącej kanalizacji sanitarnej i budowę kanalizacji deszczowej”

Zadanie 2: „Projekt budowy instalacji do zagospodarowania osadów ściekowych oczyszczalni ścieków w Pobierowie”

ZŁOCIENIEC

Umowa o dofinansowanie w ramach działania 1.1 Priorytetu I Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Tytuł projektu:„Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz modernizacja sieci ogólnospławnej w Złocieńcu – Wodnik”

Beneficjent:Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego

Koszt całkowity projektu: 344 400,00 zł

Wydatki kwalifikowane: 280 000,00 zł

Wnioskowane dofinansowanie: 238 000,00 zł,

Termin realizacji projektu: 01.04.2014 r. – 31.12.2015r.

Projekt pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz modernizacja sieci ogólnospławnej w Złocieńcu – Wodnik” dotyczy przygotowania dokumentacji projektowej na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Złocieńcu, oraz opracowania dokumentacji rozdziału sieci ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową, a także opracowania Studium Wykonalności dla całego przedsięwzięcia, które będą podstawą do ubiegania się o środki w nowej perspektywie finansowej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Planowana modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocieńcu obejmie rozbudowę istniejących obiektów, uporządkowanie gospodarki osadami, wykonanie automatyki procesów oczyszczania ścieków, modernizację budynku socjalnego.

Celem inwestycji jest zwiększenie przepustowości oczyszczalni z 13 600 RLM do 15 600 RLM. Dodatkowym zadaniem uwzględnionym w projekcie jest modernizacja sieci ogólnospławnej poprzez rozdział sieci na kanalizację sanitarną i deszczową o łącznej długości 8 595 mb.

Przygotowanie dokumentacji przyśpieszy wykonanie zadań inwestycyjnych w ramach nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020.

TRZEBIATÓW

Tytuł projektu: „Przygotowanie dokumentacji na rozbudowę i modernizację komunalnej oczyszczalni ścieków w Trzebiatowie”

Beneficjent: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o.

Koszt całkowity projektu: 274 290,00 PLN

Wydatki kwalifikowane: 223 000,00 PLN

Wnioskowane dofinansowanie: 189 550,00PLN

Termin realizacji projektu: 07.04.2014r. – 31.07.2015r.

Projekt pn.: „Przygotowanie dokumentacji na rozbudowę i modernizację komunalnej oczyszczalni ścieków w Trzebiatowie” dotyczy przygotowania dokumentacji projektowej na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Trzebiatowie, która będzie podstawą do ubiegania się o środki w nowej perspektywie finansowej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Zakres rzeczowy projektu obejmuje przygotowanie SIWZ na wykonanie dokumentacji projektowej-technicznej, przygotowanie dokumentacji projektowo-technicznej, przygotowanie dokumentacji w zakresie oceny oddziaływania na środowisko w tym: karty przedsięwzięcia oraz raportu oddziaływania na środowisko oraz przygotowanie Studium Wykonalności. Planowana do zrealizowania modernizacja oczyszczalni ścieków ma na celu zwiększenie przepustowości z 25 000 RLM do 35 000 RLM.

Wszystkie zaplanowane w ramach projektu wydatki w 100% przyczynią się bezpośrednio do realizacji celów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

DRAWSKO POMORSKIE

Tytuł projektu:„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik”

Beneficjent:Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego

Koszt całkowity projektu: 270 600,00 zł

Wydatki kwalifikowane: 220 000,00 zł

Wnioskowane dofinansowanie: 187 000,00 zł,

Termin realizacji projektu: 01.04.2014 r. – 31.12.2015r.

Projekt pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik”dotyczy przygotowania dokumentacji projektowej na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim, która będzie podstawą do ubiegania się o środki w nowej perspektywie finansowej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Projekt obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji budowlano-wykonawczej modernizacji oczyszczalni ścieków oraz Studium Wykonalności.

Przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik”będzie realizowane przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na terenie gminy Drawsko Pomorskie w okresie programowania 2014-2020 i obejmie rozbudowę istniejących obiektów, uporządkowanie gospodarki osadami, modernizację układu sterowania i automatyki, technologię osadu czynnego z biologiczną eliminacją substancji biogennych, wyposażenie w mienie ruchome tj. ciągnik z przyczepą do przewożenia powstałego osadu.

Planowana modernizacja oczyszczalni ścieków ma na celu zwiększenie przepustowości z 12 130 RLM do 17 000 RLM.

CZAPLINEK

Tytuł projektu:„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku – Wodnik”

Beneficjent:Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego

Koszt całkowity projektu: 270 600,00 zł

Wydatki kwalifikowane: 220 000,00 zł

Wnioskowane dofinansowanie: 187 000,00 zł,

Termin realizacji projektu: 01.04.2014 r. – 31.12.2015r.

Projekt pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku – Wodnik”dotyczy przygotowania dokumentacji projektowej na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Czaplinku, która będzie podstawą do ubiegania się o środki w nowej perspektywie finansowej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Projekt obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji budowlano-wykonawczej modernizacji oczyszczalni ścieków oraz Studium Wykonalności.

Przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku – Wodnik”będzie realizowane przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na terenie gminy Czaplinek w okresie programowania 2014-2020 i obejmie remont przepompowni ścieków, budowę zbiornika retencyjnego, modernizację zbiornika reaktora biologicznego, remont osadnika wtórnego, modernizację układu sterowania i automatyki, modernizację gospodarki osadowej, modernizację układu filtrów pośpiesznych, zagospodarowanie terenu oczyszczalni, remont elewacji istniejących budynków, wykonanie drugostronnego zasilania energetycznego obiektu.

ŁOBEZ

Tytuł projektu:„Przygotowanie dokumentacji dla realizacji inwestycji kanalizacyjnych w aglomeracji Łobez”

Beneficjent:Gmina Łobez

Koszt całkowity projektu: 319 480,20 PLN

Wydatki kwalifikowane: 259 740,00 PLN

Wnioskowane dofinansowanie: 220 779,00 PLN

Termin realizacji projektu: 23.01.2013r. – 31.12.2015r.

Projekt pn.: „Przygotowanie dokumentacji dla realizacji inwestycji kanalizacyjnych w aglomeracji Łobez” obejmuje przygotowanie kompleksowej dokumentacji dla realizacji inwestycji kanalizacyjnych na obszarze aglomeracji Łobez, która będzie podstawą do ubiegania się o środki w nowej perspektywie finansowej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Realizacja powyższych działań przyczyni się do zapewnienia zgodności z Dyrektywą 91/271/EWG w zakresie wyposażenia aglomeracji w sieć kanalizacji sanitarnej powyżej 95%. Poprzez planowany w przyszłych latach rozwój infrastruktury technicznej Gminy, wzrośnie atrakcyjność inwestycyjna regionu, przy jednoczesnej poprawie stanu środowiska naturalnego.

Zakres rzeczowy projektu przygotowawczego obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla czterech działań inwestycyjnych z zakresu budowy i modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej, budowy sieci wodociągowej oraz rozdziału kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową na terenie Gminy Łobez, a także przygotowanie Studium Wykonalności dla całego przedsięwzięcia.