W ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 Partnerstwo samorządów w skład którego włączają się Powiat Gryficki i Wszystkie Gminy z terenu powiatu będzie starać się o pozyskanie dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (RPO WZ).

W zakresie tego działania, wspólnie z gminami partnerskimi przygotowywany jest Kontrakt Samorządowy, w którym mają być ujęte do realizacji projekty o znaczeniu strategicznym dla naszego regionu.

Kontrakt ma być dokumentem, w którym zostaną uwzględnione inicjatywy różnych sektorów regionu m.in.: publicznego, prywatnego i społecznego.

W ramach RPO WZ będą dofinansowane przede wszystkim zadania o charakterze pro-gospodarczym.

W Kontrakcie jako zadania priorytetowe mają znaleźć się projekty promujące m.in.:

  1. przedsiębiorczość, w szczególności poprzez ułatwienie gospodarczego wykorzystania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm i rozwoju już istniejących,
  2. strategie niskoemisyjne,
  3. równość kobiet i mężczyzn w różnych dziedzinach życia,
  4. ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej  oraz równy dostęp do dobrej jakości edukacji wczesnej,
  5. lepsze dostosowanie systemów kształcenia do potrzeb rynku lokalnego,
  6. inwestowanie w kształcenie, szkolenie, szkolnictwo zawodowe.

Rolą samorządów jest rozpoznanie potrzeb i pomysłów lokalnych przedsiębiorców, instytucji, stowarzyszeń wpisujących się w realizację zadań priorytetowych RPO WZ 2014-2020, a także pomoc w ich realizacji.

W związku z powyższym, zapraszamy wszystkich Państwa, przedsiębiorców, instytucje kultury, oświaty, stowarzyszenia i osoby fizyczne, których celem jest rozwój gospodarczy i społeczny naszego regionu na: 

Konsultacje społeczne

które odbędą się w dniu 13.05.2015 r. o godz. 17.00

w Urzędzie Gminy w Rewalu

Współpraca jest podstawą sukcesu i powodzenia tego przedsięwzięcia stąd też szczególnie zależy nam na Państwa aktywnym uczestnictwie w procesie współtworzenia Kontraktu Samorządowego

W związku z powyższym serdecznie zapraszam na spotkanie konsultacyjne i liczę na Państwa obecność.

Harmonogram spotkania:

17.00 – przywitanie uczestników konsultacji

17.15 – omówienie podstawowych założeń Regionalnego Programu Operacyjnego,
17.30 – omówienie założeń do Kontraktu Samorządowego,
17.45 – dyskusja i badania ankietowe
19.00 – zakończenie konsultacji