W dniach 11-15 kwietnia 2016 r. w Zespole Szkól Sportowych w Rewalu odbyła się ewaluacja zewnętrzna przeprowadzona przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie, polegająca na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania szkoły. Badanie dotyczyło trzech obszarów: nabywania wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej,  wspomagania rozwoju uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji oraz organizowania procesów edukacyjnych uwzględniając wnioski z analizy wyników sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.

Wizytatorki  do spraw ewaluacji obserwowały codzienne życie szkoły: zachowanie uczniów podczas przerw, aktywność na lekcjach, relacje między pracownikami. Głównymi jednak narzędziami  pomiarowymi były:  ankiety, obserwacja zajęć lekcyjnych,  rozmowy i analiza dokumentacji.

Pytania o funkcjonowanie szkoły były kierowane do uczniów, nauczycieli, rodziców i dyrektora. Analiza odpowiedzi wszystkich ankietowanych dała obraz życia naszej placówki. Spośród możliwych trzech ocen otrzymaliśmy najwyższą notę – poziom wysoki.

Ewaluacja była sprawdzianem z zakresu pracy szkoły na wielu poziomach. Tydzień bez tabu. Nerwy, stres, oczekiwanie na ocenę. Ulga. Przeszliśmy, zdaliśmy egzamin najlepiej jak mogliśmy. W tym miejscu należy zrobić przestrzeń na podziękowania dla Pani Dyrektor, Nauczycieli, Rodziców i Uczniów. Jesteśmy dobrą  zgraną społecznością dokonującą Rzeczy wielkich, najlepszym zespołem     w Zespole Szkół Sportowych w Rewalu.

Izabela Roustm