Centrum Informacji Promocji i Rekreacji zaprasza do wzięcia udziału w konkursie „Atrakcyjny Rewal“. Konkurs polega na nadesłaniu na adres konkurs@rewal.pl max. 3 fotografii na tle atrakcji znajdujących się na terenie gminy Rewal.

Fotografie powinny być opatrzone krótkim opisem gdzie i kiedy zostały wykonane oraz kto się na nich znajduje. Co tydzień, w każdy piątek do 28 lutego 2015 r. odbywać się będzie losowanie, w którym wyłoniony zostanie zwycięzca. Do wygrania prestiżowy przewodnik turystyczny gminy Rewal wydany we współpracy z wydawnictwem Hachette, gdzie znajdują się wszystkie najważniejsze informacje dotyczące wybrzeża rewalskiego -jednego z najpiękniejszych nadmorskich regionów turystycznych w Polsce. Regulamin konkursu znajduje się poniżej. Wygraj przewodnik i poznaj uroki gminy Rewal.

Regulamin konkursu „Atrakcyjny Rewal”

 

§1

Organizator konkursu

Referat Turystyki i Promocji Urzędu Gminy Rewal, zwany dalej Organizatorem, ogłasza konkurs „Atrakcyjny Rewal”, którego zasady reguluje niniejszy regulamin.

§2

Cel i przedmiot konkursu

 1. Konkurs polega na nadesłaniu fotografii na tle atrakcji znajdujących się na terenie gminy Rewal
 2. Fotografia powinna być opatrzona krótkim opisem gdzie i kiedy została wykonana oraz kto się na niej znajduje.
 3. Fotografia powinna zawierać elementy pozwalające na jednoznaczną identyfikację, że zostało wykonane na terenie gminy Rewal.
 4. Na fotografii może znajdować się więcej niż jedna osoba pod warunkiem że wszyscy którzy się na niej znajdują wyrazili zgodę na publikację ich wizerunków.
 5. Fotografia powinna być w formacie jpg o wielkości nie przekraczającej 3MB w rozdzielczości pozwalającej na swobodną publikację na portalu internetowym gminy Rewal i w prasie.
 6. Organizator nie odpowiada za jakość publikowanej fotografii i zastrzega sobie prawo do odmówienia jej publikacji jeśli obraz jest niewystarczająco czytelny.

§3

Warunki wzięcia udziału w konkursie

 1. Zgłoszenia konkursowe przyjmowane są od 28 stycznia do 28 lutego 2015. Fotografie nadesłane powinny być na adres e-mail konkurs@rewal.pl
 2. Każda nadesłana fotografia powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem, zawierać adres korespondencyjny, telefon kontaktowy oraz zwrotny adres e-mail.
 3. W konkursie mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie.
 4. Każda osoba może nadesłać max. 3 fotografie
 5. Nadesłanie fotografii jest tożsame z wyrażeniem zgody na ich publikację na portalach internetowych gminy Rewal oraz w prasie lokalnej i ogólnopolskiej.
 6. Przystąpienie do konkursu jest tożsame z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora na potrzeby promocji gminy Rewal.
 7. Zgłoszone do konkursu fotografie nie powinny naruszać praw autorskich innych osób. Jeśli takie zgłoszenia zostaną wykryte organizator ma prawo wycofać uczestnika z konkursu lub odebrać mu przyznaną nagrodę.
 8. Organizator ma prawo zweryfikować prawdziwość zgłoszenia.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia publikacji fotografii które mogą w jakikolwiek sposób naruszyć przepisy obowiązującego prawa lub ogólnie przyjęte normy moralne.
 10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na portalu www.rewal.pl  oraz w gazecie Strefa Słońca. 

§ 4

Wybór zwycięzcy i przyznawanie wyróżnień

 1. Wyboru zwycięzcy konkursu dokonuje Komisja Konkursowa w której skład wchodzą: Daria Dewor, Łukasz Tylka, Agata Smoczyk, Joanna Błachuta
 2. Wybór zwycięzcy dokonywany jest na podstawie losowanie. Losowanie odbywa się  raz w tygodniu i wyłania zwycięzcę oraz dwie osoby które otrzymają nagrodę pocieszenia.

§ 5

Nagrody

 1. Nagrodą dla osób spełniających kryteria konkursowe jest Przewodnik Gminy Rewal przygotowany przez wydawnictwo Hachette Polska Sp.z o.o. Dodatkowo dwie osoby otrzymają nagrodę pocieszenia w postaci Mini Przewodnika
 2. Nagroda odebrana może być w siedzibie Organizatora lub przesłana na życzenie na podany adres.
 3. Zwycięzca konkursu nie ma prawa ubiegania się o gotówkową wartość przyznanej nagrody.

§ 6

Postanowienia końcowe

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie w trakcie trwania konkursu, lub do całkowitego odwołania konkursu.
 2. Wszelkie wątpliwości i pytania odnośnie treści niniejszego regulaminu  uczestnicy mogą kierować do osoby odpowiedzialnej za organizację i przebieg konkursu na numer telefonu 91 384 90 32 lub adres e-mail asmoczyk@rewal.pl
 3. Uczestnicy konkursu przystępując do niego, automatycznie wyrażają zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu.