Wójt Gminy Rewal informuje, iż w roku 2022 r. stawki podatku od nieruchomości nie uległy zmianie, ich wysokość reguluje uchwała Nr LIV/297/17 Rady Gminy Rewal z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

W związku z powyższym  prosimy wszystkich właścicieli nieruchomości u których nastąpiły zmiany mające wpływ na wysokość opodatkowania w szczególności:

  • zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części
  • powierzchnia stanowiąca podstawę opodatkowania

o zaktualizowanie informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz złożenie w terminie do 15 lutego 2022 roku informacji na formularzu IN-1.

Po wskazanym terminie dokonywane będą czynności sprawdzające.

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących prawidłowego wypełnienia informacji w sprawie podatku od nieruchomości prosimy  o kontakt pod nr tel. 913849015 oraz 913849018.

Zgodnie z zapisami z art. 6 ust.6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  podatnik zobowiązany jest złożyć  informację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego, a także informować ten organ o zaistnieniu zmian w terminie 14 dni od ich powstania.

 Dziękujemy za terminowe regulowanie podatków i opłat na rzecz Gminy Rewal.