Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z art. 111 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2021 poz. 1119), przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, jest zobowiązany do złożenia do dnia 31 stycznia 2023r. pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w każdym punkcie sprzedaży oddzielnie oraz do wniesienia na rachunek gminy opłaty za korzystanie z zezwoleń w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach:   do dnia 31 stycznia, 31 maja, 30 września danego roku kalendarzowego.

Opłata  za zezwolenia wnoszona jest na rachunek gminy w Banku Spółdzielczym Gryfice O/ Rewal  na konto nr  45 9376 0001 0010 5242 2002 0033.

Przedsiębiorca w myśl znowelizowanych przepisów  może zapobiec wygaśnięciu posiadanego zezwolenia jeśli w terminie 30 dni od upływu ustawowego terminu do złożenia oświadczenia o wysokości sprzedaży w roku poprzednim (tj. w ciągu 30 dni liczonych od dnia 1 lutego danego roku) złoży przedmiotowe oświadczenie oraz zapłaci organowi dodatkową opłatę w wysokości 30% opłaty przewidzianej dla przedsiębiorców rozpoczynających sprzedaż.

Ponadto zezwolenie udzielone przedsiębiorcy zachowa ważność jeśli w terminie 30 dni od upływu ustawowego terminu na wniesienie danej raty opłaty należna kwota zostanie uregulowana oraz jeśli zostanie wniesiona dodatkowa opłata w wysokości 30% danej raty.

Uwaga !

Przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygaśnie z powodu niezłożenia oświadczenia lub niedokonania opłaty w ustawowym terminie, może ubiegać się ponownie o jego wydanie po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zezwolenia.

W przypadku powstania wątpliwości związanych z naliczeniem opłat proszę o kontakt w Urzędzie Gminy Rewal, ul. Mickiewicza 19, pok. nr 03,  numer telefonu: 91 38 490 26.

Oświadczenie do pobrania