URZĄD GMINY W REWALU PRZYPOMINA  O OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA  DEKLARACJI  ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA ROK 2016

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi informuje, że w związku ze zmianami uchwał regulujących system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Rewal oraz w związku ze zmianą podstawy naliczenia opłaty,

Właściciele nieruchomości dokonują zmian poprzez złożenie nowego druku deklaracji w terminie do 14 stycznia 2016 r. (w przypadku nieruchomości zamieszkałych oraz mieszanych) lub w terminie 14 dni od dnia kiedy na nieruchomości zaczynają przebywać osoby i powstają odpady komunalne (w przypadku pozostałych nieruchomości).

Nowy druk deklaracji można pobrać w siedzibie Urzędu w pok. nr 1 (Referat Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi) lub w biuletynie informacji publicznej pod adresem:  http://www.bip.rewal.pl/dokumenty/4819 (zakładka odpady komunalne / folder DEKLARACJA). Wypełnioną deklarację należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Rewalu, przesłać pocztą lub złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy wykorzystaniu elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP).

UWAGA ! ZMIANA TERMINU PŁATNOŚCI

Od 1 stycznia miesięczne opłaty należy uiszczać bez wezwania z góry, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca tzn. za miesiąc styczeń płacimy do 15 stycznia. Opłatę ryczałtową dla nieruchomości na których zlokalizowane są domki letniskowe oraz nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe należy uiścić w terminie 14 dni od dnia złożenia deklaracji.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się gotówką lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu

Informator dotyczący sposobów rozliczania nieruchomości dostępny jest pod adresem:

www.bip.rewal.pl  (zakładka odpady komunalne / folder INFORMATOR)

Więcej informacji dotyczących sposobów rozliczania nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rewalu (pok nr 1)

pod nr tel. 91 38 49 024 lub mailem: odpady@rewal.pl