Dziś, 30 czerwca odbyła się uroczysta Sesja Rady Gminy. Celem było udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Rewal za rok 2021 oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu Gminy Rewal za rok 2021. Odbyła się również debata nad raportem o stanie gminy za 2021 rok i udzielono jednogłośnie Wójtowi Gminy Rewal wotum zaufania.

 
Serdecznie gratulujemy Panu Wójtowi – Konstantemu Tomaszowi Oświęcimskiemu oraz Pani Skarbnik – Beacie Żole zrealizowania budżetu gminy i otrzymania jednogłośnie absolutorium i wotum zaufania.