REGULAMIN KĄPIELISK

 1. Kąpielisko jest strzeżone w godzinach 10:00 – 18:00
 2. Kolory flag oznaczają:
  – biała – kąpiel dozwolona,
  – czerwona – zakaz kąpieli.
 3. Dzieci w wieku do lat 7 mogą przebywać na terenie kąpieliska oraz kąpać się wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 4. Opiekunowie grup zorganizowanych, wycieczek, kolonii itp. proszeni są o zgłoszenie grup do kierownika zespołu ratowniczego.
 5. Zabrania się wstępu i przebywania na terenie kąpieliska osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu.
 6. Akwen strzeżony podzielono na:
  – akwen dla osób nie umiejących pływać o głębokości do 1,2 m oznaczony kolorem żółtym,
  – akwen do głębokości 4 m oznaczony kolorem czerwonym.
 7. Zaleca się osobom zgrzanym i po intensywnym wysiłku nie zanurzać się gwałtownie w wodzie, a także korzystać z kąpieli najwcześniej godzinę po obfitym posiłku.
 8. Ze względu na bezpieczeństwo osób korzystających z kąpieli zaleca się wzajemną obserwację, a w razie potrzeby udzielenie pomocy.
 9. Ratownikami są osoby noszące ubiór z emblematami RATOWNIK.
 10. Osoby korzystające z kąpieliska zobowiązane są ściśle stosować się do zaleceń ratownika.
 11. Osobom znajdującym się na terenie kąpieliska nie wolno:
  – przekraczać stref wyznaczonych kąpielisk,
  – stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zakłócać wypoczynku oraz kąpieli innych osób, a w szczególności hałasować, popychać, wrzucać inne osoby do wody,
  – kąpieli pod wpływem alkoholu i środków odurzających;
  – spożywania alkoholu poza punktami gastronomicznymi na plaży;
  – zaśmiecania kąpieliska, niszczenia wydm, urządzeń i sprzętu kąpieliska;
  – wprowadzania psów (za wyjątkiem strefy do tego wyznaczonej) – postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych korzystających z psów przewodników – uwaga: zakaz obowiązuje w terminie od 01.06 do 30.09
 12. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu usuwane będą z terenu kąpieliska niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania o wykroczeniach.
 13. Osoby korzystające ze sprzętu wodnego lub urządzeń kąpieliska ponoszą pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody.

Numery alarmowe: Telefon alarmowy: 112
Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego: 601-100-100

Skip to content