Referat Ochrony Środowiska informuje, że nastąpiła zmiana terminów uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zgodnie z uchwałą nr XX/129/20 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 r. poz. 2098)

Właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych zobowiązani są do uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez wezwania na rachunek bankowy : 33 9376 0001 2002 0010 5242 0013 , w następujących terminach:

  • za miesiąc maj 2020 r.–  do 30 września  2020 r..,
  • za miesiąc czerwiec 2020 r. – do 30 września 2020 r.,
  • za miesiąc lipiec  – do 15 lipca danego roku,
  • za miesiąc sierpień  – do 15 sierpnia danego roku,
  • za miesiąc wrzesień  – do 15 września danego roku,
  • za miesiąc październik  – do 15 października danego roku,
  • za miesiąc listopad  – do 15 listopada danego roku,
  • za miesiąc grudzień  – do 15 grudnia danego roku.

Właściciele nieruchomości którzy rozliczają się ryczałtowo (nieruchomości wykorzystywane na cele  rekreacyjno-wypoczynkowe oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe) zobowiązani są uiścić opłatę bez wezwania do 30 września br.