Starostwo Powiatowe w Gryficach informuje o realizacji zadania pt. „Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych, położonych na terenie Powiatu Gryfickiego”, zleconego firmie ZP Arka sp. z o.o. w Siedlcach.

Taksacja terenowa lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie gminy przeprowadzona zostanie w terminie od 1 września do 15 października 2020 r.

Po wykonaniu taksacji i opracowaniu projektów uproszczonych planów urządzenia lasów, zostaną one przesłane do urzędu gminy, celem przedłożenia właścicielom lasów, zgodnie z art. 21 ust. 4 Ustawy o Lasach z dnia 28 września 1991 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 788 ze zm.).

Zgodnie z Ustawą o Lasach, projekt uproszczonego planu urządzenia lasu wykłada się do publicznego wglądu na okres 60 dni w siedzibie urzędu gminy. O wyłożeniu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu wójt (burmistrz, prezydent miasta) informuje pisemnie właścicieli lasów, z zaznaczeniem, że uproszczony plan urządzenia lasu jest podstawą naliczenia podatku leśnego.

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu, zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu. Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków.

ZP ARKA SP. Z 0.0
ul. Poniatowskiego 69,
08-110 Siedlce
tel. 721-42-42-55

https://rewal.pl/wp-content/uploads/2020/09/rozpoczecie_taksacji.pdf