Stypendium szkolne może otrzymywać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo –wychowawczych, alkoholizm, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium przysługuje uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych do czasu

ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia pod warunkiem, iż zamieszkuje on na terenie gminy Rewal.

Miesięczna kwota dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie przekracza kwoty 456 zł.

Stypendium szkolne może być przyznane w formie:

  1. Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym:

a) zakup podręczników szkolnych. lektur, encyklopedii i innych książek pomocnych w realizacji

procesu dydaktycznego

b) zakupu pomocy dydaktycznych w tym specjalistycznych, edukacyjnych programów

komputerowych

c) zakup sprzętu dydaktycznego zgodnego z kierunkiem kształcenia

d) zakup wyposażenia osobistego bezpośrednio związanego z realizacją procesu dydaktycznego,

w tym zeszytów, długopisów, piórników, plecaków, tornistrów itp.

e) zakup przedmiotów niestanowiących pomocy dydaktycznych, ale mających wpływ na realizację

procesu dydaktycznego lub wykonywanie obowiązku szkolnego przez ucznia

f) zakup stroju gimnastycznego (sportowego) na zajęcia wychowania fizycznego

g) zakup okularów korekcyjnych

h) zakup stroju apelowego

i) pokrycie kosztów abonamentu internetowego

2.    W formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów, w tym:

a) transportu środkami komunikacji zbiorowej do i ze szkoły lub na zajęcia pozalekcyjne

b) zajęć pozaszkolnych ( muzycznych, plastycznych, językowych, sportowych i innych o

charakterze edukacyjnym)

c) zajęć edukacyjnych, w tym wyrównawczych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole

w ramach programu nauczania

d) zajęć terapeutycznych

e) zajęć gimnastyki korekcyjnej prowadzonych poza systemem szkolnym (zajęcia sportowe,

taneczne, recytatorskie, itp.)

f) zakwaterowanie w internacie lub bursie

Do wniosku należy dołączyć:

  1. Zaświadczenie od pracodawcy o wysokości miesięcznego dochodu netto za miesiąc

poprzedzający złożenie wniosku.

  1. Odcinek renty, emerytury z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
  2. Zaświadczenie z Urzędu Pracy i pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu w miesiącu

poprzedzającym złożenie wniosku ( z prawem lub bez prawa do zasiłku) –składają osoby bezrobotne.

  1. Oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu w miesiącu

poprzedzającym złożenie wniosku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy.

  1. Zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego (w ha przeliczeniowych)

Wnioskodawcy przedstawiają informacje o wszystkich dochodach uzyskanych w miesiącu

poprzedzającym złożenie wniosku, tj. za miesiąc sierpień.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 i ust. 9 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. Dz. U. Nr 64

poz. 593 z późn. zm oraz § 1 pkt 1 d Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w

sprawie zweryfikowania kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy

społecznej ( Dz.U. poz. 823) kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi 250 zł.

Obliczanie dochodu uzyskanego z gospodarstwa rolnego:

liczba hektarów przeliczeniowych x obowiązująca stawka (wynosi 250,00 zł)

= dochód z gospodarstwa rolnego

 

Obliczanie dochodu netto: 

przychód – podatek – składka na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne = dochód netto

WNIOSKI O PRZYZNANIE STYPENDIUM NA ROK SZKOLNY 2015/2016 MOŻNA OTRZYMAĆ W URZĘDZIE GMINY REWAL, UL. MICKIEWICZA 19 W POKOJU 02 OD 17 SIERPNIA 2015 r. LUB POBRAĆ ZE STRONY www.bip.rewal.pl (zakładka „Druki i wnioski”)

KOMPLETNE WNIOSKI O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NALEŻY

SKŁADAĆ W SEKRETARIACIE URZĘDZU GMINY

 UL. MICKIEWICZA 19, 72-344 REWAL,

 W TERMINIE DO 15 WRZEŚNIA A W PRZYPADKU SŁUCHACZY KOLEGIÓW NAUCZYCIELSKICH, NAUCZYCIELSKICH KOLEGIÓW JĘZYKÓW OBCYCH I KOLEGIÓW PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH DO DNIA 15 PAŹDZIERNIKA.

 Dodatkowa informacje w sprawie stypendium można uzyskać w Urzędzie Gminy – pokój 02 lub pod numerem telefonu 91 38 49 010