Uprzejmie informuję, że druki wniosków o przyznanie stypendium szkolnego na nowy rok szkolny 2014/2015 można otrzymać w Urzędzie Gminy Rewal – pokój 105, od dnia 19 sierpnia 2014r. lub pobrać ze strony www.bip.rewal.pl, (zakładka „Druki i wnioski”).

Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 15.09.2014r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Rewalu, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15.10.2014r. w sekretariacie Urzędu Gminy.

Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia. Aktualnie miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 456 zł netto.

Dodatkowe informacje w sprawie stypendium można uzyskać w Urzędzie Gminy Rewal – pokój 105 lub pod numerem tel. 91 38 49 025