Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal oraz prognozy oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń ww. zmiany Studium.

Pełna informacja dostępna jest tutaj:

https://bip.rewal.pl/artykul/ponowne-wylozenie-do-publicznego-wgladu-projektu-zmiany-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospo