9 Listopada o godzinie 10:00 zapraszamy na imprezę sportową pt. „Sport dla Niepodległości”, która odbędzie się w Pobierowie, na stadionie przy ul. Moniuszki

Zawody odbędą się w trzech dyscyplinach:
– Nordic Walking na 5 km
– Bieg na 5 km
– Bieg dla dzieci na stadionie

Uczestnictwo w imprezie jest bezpłatne 🙂 🙂 🙂

Poniżej zamieszczamy regulamin biegu. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią.

Regulamin Biegu
1. Cel zawodów:
– popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu oraz rekreacji ruchowej jako jednego z elementów zdrowego trybu życia;
– promowanie aktywności fizycznej w okolicznościach przyrody;
– umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej.
– Promocja regionu i Gminy Rewal

2. Organizator: Gmina Rewal

3. Termin biegu: 9 listopada, Pobierowo ul. Moniuszki (stadion)
ZAPISY od godz. 10.00,
START MARSZU NORDIC WALKING godz. 11.00
START BIEGU godz. 11.30
START BIEGU DLA DZIECI – po zakończeniu biegu głównego

4. Zasady ogólne:
– uczestnictwo w biegu jest bezpłatne
– Organizator przewiduje nagrody rzeczowe za zajęcie I-III miejsca w poszczególnych dyscyplinach
– zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne;
– obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników;
– organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki;
– uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność;
– osoby niepełnoletnie muszą mieć zgodę rodzica bądź opiekuna na udział w Biegu (podpis składany na miejscu, przed startem)
– uczestnictwo w biegu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku
– decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne