30 stycznia odbyła się pierwsza w tym roku sesja Rady Gminy, poświęcona niemal w całości budżetowi gminy na rok 2018 oraz uchwałom okołobudżetowym. Po oficjalnym rozpoczęciu i zatwierdzeniu porządku obrad głos zabrał p.o. Wójt Gminy, który w zarysie opisał działania podjęte od czasu ostatniej sesji. Najważniejsze z nich to przegląd stanu dróg i określenie nowej organizacji ruchu, powstanie zespołu ds. łączenia spółek gminnych, gminny program mieszkaniowy na lata 2018-2022 oraz modernizacja przystani rybackiej w Rewalu.

Pierwszym i najważniejszym punktem obrad było przyjęcie Uchwały Budżetowej na rok 2018. Plan zakłada dochody na poziomie 55,8 mln zł w tym bieżące 49,8 mln zł a majątkowe w wysokości 6 mln zł. Wydatki ogółem mają wynieść 43,9 mln zł. Budżet ma się zamknąć wynikiem (dodatnim) w wysokości 11,9 mln zł, który w całości zostanie przekazany na ratę pożyczki ze Skarbu Państwa. Warto odnotować, że w wyniku szybszej spłaty części zadłużenia w roku ubiegłym udało się zaoszczędzić ponad 1,2 mln zł. Środki te zostały zabezpieczone na poczet bieżących remontów dróg i zejść plażowych.

Kolejną ważna uchwałą jaką podjęła Rada, była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rewal na lata 2018 – 2022. W myśl tego dokumentu w kolejnych latach gmina przeznaczać będzie na spłatę pożyczki średnio 11 mln rocznie aż do roku 2022, kiedy to dług Gminy Rewal wyniesie 0.00 zł

Radni podczas sesji zajęli się również, paląca kwestią finansowania Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pobierowie. Dotychczasowy model finansowania tej placówki został zakwestionowany przez RIO więc konieczne było opracowanie i uchwalenie nowego sposobu. Uchwała w sprawie trybu przyznania i rozliczenia dotacji dla szkół i przedszkoli, która została wczoraj uchwalona, otrzymała wcześniej pozytywną opinię z Regionalnej Izby Obrachunkowej i powinna rozwiązać powstały problem.

Pozostałe uchwały podjęte na wczorajszej sesji dotyczył Gminnego Programy Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, przyjęcia ramowego planu pracy Rady Gminy na rok 2018 oraz plany pracy komisji rewizyjnej.

Kolejna sesja już 22 lutego na której Rada zajmować się Programem Gospodarowania Mieniem Komunalnym.