ROZPORZĄDZENIE NR 1/2022
WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO

z dnia 24 stycznia 2022 r.

w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421) oraz art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2022 r. poz. 135), na wniosek Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, zarządza się, co następuje:

§ 1. Za obszar, na którym występuje zagrożenie wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania – afrykańskiego pomoru świń uznaje się teren wchodzący w skład obwodów łowieckich położonych w województwie zachodniopomorskim, określonych w załączniku do rozporządzenia.

§ 2. Na obszarze zagrożonym wystąpieniem choroby, o którym mowa w § 1, nakazuje się zarządcom i dzierżawcom obwodów łowieckich odstrzał sanitarny wolno żyjących dzików w terminie do dnia 31 marca 2022 r. w liczbie określonej w poszczególnych obwodach łowieckich w załączniku do rozporządzenia.

§ 3. Traci moc rozporządzenie Nr 12/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego (Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 1467, poz. 2090, poz. 2294 oraz poz. 5717).

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gmin położonych
na obszarze, o którym mowa w § 1.

§ 5. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI

Zbigniew Bogucki

Pełna treść rozporządzenia dostępna jest tutaj