ROZPORZĄDZENIE NR 5/2020 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO

z dnia lutego 2020

w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r., poz. 1967 i z 2020 r. poz. 148) oraz art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1464), na wniosek Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, zarządza się, co następuje:

§ 1. Za obszar, na którym występuje zagrożenie wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania – afrykańskiego pomoru świń uznaje się teren wchodzący w skład obwodów łowieckich położonych w województwie zachodniopomorskim, określonych w załączniku do rozporządzenia.

§ 2. Na obszarze zagrożonym wystąpieniem choroby, o którym mowa w § 1, nakazuje się zarządcom i dzierżawcom obwodów łowieckich odstrzał sanitarny wolno żyjących dzików w terminie do dnia 31 marca 2020 r. w liczbie określonej w poszczególnych obwodach łowieckich w załączniku do rozporządzenia.

§ 3. Traci moc rozporządzenie Nr 1/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 222).

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gmin położonych na obszarze, o którym mowa w § 1,

§ 5. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym

Województwa Zachodniopomorskiego.

zw. Wojewody Zachodniopomorskiego
Wicewojewoda
Marek Subocz

Uzasadnienie

Wydanie rozporządzenia nakazującego odstrzał sanitarny wolno żyjących dzików ma na celu zminimalizowanie skali zagrożenia wystąpienia afrykańskiego pomoru świń (ASF) w województwie zachodniopomorskim.

W roku ubiegłym, jak i również w roku bieżącym, zostało potwierdzone wystąpienie kilkudziesięciu przypadków tej choroby u dzików w sąsiadującym od południa województwie lubuskim.

Z uwagi na utrzymującą się na obszarze całego województwa zachodniopomorskiego wysoką populację dzików zachodzi bezpośrednie zagrożenie rozprzestrzeniania się tej choroby na całym obszarze tego województwa. Należy też podkreślić, że na przestrzeni ostatnich lat populacja dzików w województwie zachodniopomorskim systematycznie wzrasta.

Zachodzi zatem konieczność dodatkowej redukcji ilości wolno żyjących dzików poprzez odstrzał sanitarny.

Nakazanie odstrzału sanitarnego wolno żyjących dzików jest niezbędne do zapewnienia ochrony zdrowia zwierząt oraz ograniczenia negatywnych skutków gospodarczych rozprzestrzeniającej się choroby. Podjęcie zdecydowanych środków w walce z wirusem afrykańskiego pomoru świń (ASF) jest również konieczne ze względu na konieczność zapewnienia prawidłowego funkcjonowania na terenie województwa zachodniopomorskiego gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną, rzeźni świń oraz innych zakładów związanych z produkcją wieprzowiny.

Postępowanie z tuszami dzików pozyskanymi w ramach odstrzału sanitarnego odbywać się będzie stosownie do pkt II.2 „Wytycznych dotyczących realizacji odstrzału sanitarnego dzików, w trybie ustawy z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt” stanowiących załącznik do pisma Głównego Lekarza Weterynarii znak: GIWz.432.60.5.2020 z dnia 13 lutego 2020 r. (przekazanego do wiadomości wszystkich Wojewodów):

„W obwodach wolnych od ASF (strefa biała) w odniesieniu do tusz pozyskanych w odstrzale sanitarnym brak jest przeciwwskazań w zakresie wprowadzania ich do obrotu przez zarządców lub dzierżawców obwodów łowieckich, pod warunkiem spełnienia przewidzianych prawem wymagań identyfikacji,udokumentowanej oceny w formie oświadczenia zgodnie z sekcją IV rozdział II pkt 8 lit b) załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 wystawionych przez przeszkoloną osobę oraz spełnienia wszystkich kryteriów dotyczących wprowadzania do obrotu mięsa zwierząt łownych w myśl postanowień pakietu higienicznego UE} w szczególności rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. oraz rozporządzenia Komisji (UE) nr 2019/627 z dnia 15 marca 2019 r.”

Całość rozporządzenia do pobrania