Roczne sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. 2014.1118 z późn. zm. ) za rok 2014

Więcej informacji na: http://www.bip.rewal.pl/dokumenty/6846