Roczne sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. 2010.234.1536 z późn. zm. ) za 2013 rok.

http://www.bip.rewal.pl/dokumenty/5801