INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEJ RADY GMINY W REWALU
dotycząca przedstawienia przez Wójta Gminy Rewal raportu o stanie gminy
oraz zasad zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem

Uprzejmie informuję, iż na podstawie art. 28a ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Wójt Gminy Rewal, co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy Rewal raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.
Sesja Rady Gminy, na której zostanie przedstawiony niniejszy raport odbędzie się
W dniu 30 maja 2019 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rewalu. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy zostanie przeprowadzona debata podczas sesji czerwcowej, na której podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Rewal.


W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać głos mieszkańcy. Zgodnie
z art. 28aa ust. 7 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506) mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do Przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Natomiast zgodnie z art. 28aa ust. 8 tejże ustawy zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy.
W związku z tym, iż sesja na której Wójt Gminy Rewal przedstawi raport o stanie gminy zaplanowana jest na dzień 30 maja 2019 r. ostatecznym dniem na zgłoszenie się do debaty, która odbędzie się na sesji czerwcowej jest dzień 29 maja 2019 r. Zgłoszenia pisemnego należy dokonać w Biurze Rady Gminy Rewal mieszczącego się w budynku Urzędu Gminy w Rewalu przy ul. Mickiewicza 19 w godzinach pracy Urzędu na druku stanowiącym załącznik do niniejszej informacji.


Zgłoszenia mieszkańców dokonane po 29 maja 2019 r. nie będą rozpatrywane. Brak udziału mieszkańców w debacie nad raportem nie stanowi przeszkody do dalszego procedowania nad raportem.

Przewodnicząca Rady Gminy Rewal
Wanda Szukała-Błachuta