WÓJT   GMINY   REWAL

zgodnie z  art. 38, art. 40 ust.1, pkt. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344, 1113, 1463) OGŁASZA IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ NA TERENIE GMINY REWAL

Śliwin k/Rewala, nr działki  570/1, powierzchnia 19214 m2.
Nieruchomość niezabudowana. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona pod tereny zabudowy usługowej.
Cena wywoławcza 16 000 000zł
Wadium 2 000 000

PRZETARG odbędzie się 19 grudnia 2023 roku o godz. 1200 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy  w Rewalu przy ulicy Mickiewicza 19.

Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić  do 13 grudnia 2023 r. na konto Urzędu Gminy Rewal : Bank Spółdzielczy Gryfice o/Rewal 14 9376 0001 0010 5242 2002 0009.

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wysokości i terminie wskazanym w ogłoszeniu. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.       
W przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) a pozostających w związku małżeńskim nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem małżonka uprawniającym do udziału w przetargu.

W przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji – do czynności przetargowych konieczny jest aktualny odpis z rejestru (potwierdzony przez reprezentanta podmiotu w dniu przetargu) albo pobrany samodzielnie wydruk komputerowy (w formie papierowej) aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do KRS, względnie wraz z uchwałami odpowiednich organów osoby prawnej podjętymi w trybie określonym przepisami kodeksu spółek handlowych, właściwych pełnomocnictw, dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osób reprezentujących podmiot.

Przed przetargiem należy okazać dowód wpłaty wadium w pok. 107 mieszczącym się na I piętrze budynku Urzędu Gminy w Rewalu przy ul. Mickiewicza 19.  Integralną częścią ogłoszenia jest załącznik Nr 1, w którym zebrano informacje dotyczące zbywanej nieruchomości.

Podpisanie aktu notarialnego nastąpi najpóźniej do dnia 29 grudnia 2023 r.  Osoba ustalona kandydatem na nabywcę winna wpłacić  całość zaproponowanej kwoty za nabywaną nieruchomość przed podpisaniem aktu notarialnego. Kandydat na nabywcę ponosi również koszty sporządzenia aktu notarialnego. Niestawienie się kandydata na nabywcę     w terminie najpóźniej do dnia 29 grudnia 2023 r. w celu podpisania aktu notarialnego spowoduje odstąpienie od umowy i utratę wadium. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość przesunięcia terminu zawarcia umowy.

Działka w nadmorskiej gminie Rewal pod inwestycję komercyjną.

Informacje udzielane są w Urzędzie Gminy  Rewal, pok.107 i 108, tel., 91 38 49 021, 91 38 49 019,   e-mail: przetargi@rewal.pl.

Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy  w Rewalu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.rewal.pl/artykul/przetargi-2023, https://bip.rewal.pl/nieruchomosci