Zapraszamy firmy do wzięcia udziały w przetargu na przebudowę drogi.

Zakres zadania obejmuje przebudowę drogi gminnej ul. T. Kościuszki na odc. od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do skrzyżowania z ul. Zachodnią, na długości 0,337 km, wraz z infrastrukturą techniczną. W zakres robót wchodzi m.in.:  budowa jezdni, dojść do posesji, poboczy gruntowych, skrzyżowań, zjazdów, zatok postojowych, budowa kolektora kanalizacji deszczowej grawitacyjnej  z separatorem substancji ropopochodnych, oraz kolektora kanalizacji deszczowej tłocznej z przepompownią, budowa kanału technologicznego, przełożenie – przebudowa i zabezpieczenie kolidującej sieci uzbrojenia terenu wraz z demontażem istniejącej linii napowietrznej 0,4 kV,  budowa linii oświetlenia ulicznego.

Pełna dokumentacja zamówienia dostępna jest tutaj …