CEL PROCEDURY

Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad organizacji zbiorowej kwarantanny dla osób, które przekroczyły granicę i zmieniły miejsce kwarantanny na kwarantannę zbiorową bądź zgłosiły się bezpośrednio do miejsca kwarantanny zbiorowej.

ZAKRES STOSOWANIA PROCEDURY

Procedura obowiązuje na terenie województwa zachodniopomorskiego w sytuacji wystąpienia podejrzenia/zachorowania na COVID-1 9.

Kwarantanna odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych.

Na terenie województwa zachodniopomorskiego zorganizowana została kwarantanna zbiorowa w wyznaczonym przez jednostki samorządu terytorialnego i zatwierdzonym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego ośrodku.

Wojewoda Zachodniopomorski z mocy prawa może decydować o uruchomianiu dodatkowych miejsc kwarantanny. Jeśli zajdzie konieczność uruchomienia dodatkowych miejsc wszystkie służby zostaną o tym poinformowane.

SPOSÓB POSTĘPOWANIA

  1. Wojewoda Zachodniopomorski po uzgodnieniu z Zachodniopomorskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym uruchamia miejsce do kwarantanny (obiekt całkowicie wyodrębniony, zapewniający możliwość izolacji indywidualnej oraz wszelkie potrzeby bytowe osób tam przebywających).
  2. Transport osób skierowanych do kwarantanny z przejść granicznych do wyznaczonego ośrodka (zbiorowego miejsca kwarantanny) organizuje jednostka samorządu terytorialnego, na terenie której znajduje się przejście graniczne. Podstawą do przyjęcia osób skierowanych przez Straż Graniczną do miejsca kwarantanny jest dowóz osób do miejsca kwarantanny środkami transportu zorganizowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego.
  3. W przypadku indywidualnego zgłoszenia się obywatela do uruchomionego miejsca kwarantanny zbiorowej, który wcześniej przekroczył granicę, a w Karcie pasażera wpisał dane kwarantanny domowej i zmienił zdanie, przyjmuje się następujące rozwiązanie: pracownik miejsca kwarantanny ma obowiązek przyjąć go do miejsca kwarantanny, natomiast obywatel ma obowiązek aktualizacji swoich danych o miejscu kwarantanny poprzez INFOLINIĘ numer 91 434 04 37. Pracownik infolinii ma obowiązek przyjąć dane aktualizacyjne poprzez wypełnienie Karty pasażera z adnotacją ZMIANA i przekazanie dokumentu do Wydziału Kontroli ZUW.
  4. Do zbiorowych miejsc kwarantanny przyjmowani są wyłącznie obywatele, o których mowa w punktach 2 i 3. Pozostałe osoby będą kontaktować się telefonicznie z powiatowym inspektorem sanitarnym, celem przeprowadzenia wywiadu i ewentualnym skierowaniu do kwarantanny na podstawie decyzji administracyjnej.