Wójt Gminy Rewal ogłasza nabór wniosków o stypendia szkolne na rok szkolny 2016/2017.

Wnioski (wraz z kompletem załączników) przyjmowane będą w terminie od 1 do 15 września 2016r. w siedzibie Urzędu Gminy w Rewalu ul. Mickiewicza 19 pokój 02. Kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o przyznanie stypendium wynosi 514 zł netto/osobę w rodzinie miesięcznie; dochód z gospodarstwa rolnego wynosi 288 zł/ha przeliczeniowy.

Wnioski wraz z kompletem załączników można pobrać:

 •  w siedzibie Urzędu Gminy Rewal (Referat Turystyki i Rozwoju Społecznego)
 •  na stronie internetowej Urzędu Gminy w Rewalu (www.bip.rewal.pl)

Stypendia szkolne 2016/2017

Przyznawanie pomocy materialnej uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Rewal odbywa się na podstawie ustawy o systemie oświaty (rozdz. 8a, art. 90 tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.), uchwały Rady Gminy Rewal nr XXXII/265/05 z dnia 31 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rewal oraz uchwały Rady Gminy Rewal nr LI/357/06 z dnia 20 września 2006r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale;

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje dla:
a) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
b) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
c) uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
d) słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium szkolne może być przyznane w jednej lub kilku z następujących form:

1. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
2. Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników;
3. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, ale tylko w stosunku do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych;
4. Świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna to za właściwe.

Wnioskodawca otrzymujący stypendium szkolne dokumentuje wykorzystane stypendium na cele edukacyjne poprzez przedstawienie dokumentów potwierdzających wydatki. Refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na cele edukacyjne dokonuje się na podstawie następujących dokumentów:

 • faktur VAT,
 • imiennych rachunków,
 • imiennych biletów miesięcznych,
 • paragonów (niezbędne dodatkowe oświadczenie potwierdzające dokonanie zakupu na ucznia wymienionego we wniosku o stypendium),
 • dowodów wpłaty,
 • wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami na wycieczkę szkolną, z wyjściami do kina, teatru itp. można udokumentować na podstawie pisemnego oświadczenia wystawionego przez szkołę z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia.


Powyższe dokumenty powinny m.in. zawierać:

 • nazwę wystawcy,
 • datę wystawienia/sprzedaży,
 • imię i nazwisko nabywcy (wnioskodawcy),
 • pełną nazwę przedmiotu podlegającego refundacji,
 • podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu.

W celu otrzymania stypendium szkolnego należy złożyć wniosek oraz dołączyć do niego następujące dokumenty:

 • zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki (gdy dziecko ukończyło 18 rok życia) lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły;
 • dowody dokumentujące dochody netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku (sierpień):
  – z tytułu stosunku pracy – zaświadczenie lub oświadczenia;
  – z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło – umowa, rachunek lub oświadczenie;
  – z tytułu renty, emerytury lub świadczenia przedemerytalnego – odcinek świadczenia, decyzja lub oświadczenie;
  – z tytułu zasiłku dla bezrobotnych – zaświadczenie PUP lub oświadczenie;
  – zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające wysokość innych dochodów;
 • dowody dokumentujące dochody z działalności gospodarczej:
  – działalność opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych – oświadczenie o ilości miesięcy, w których była prowadzona działalność w poprzednim roku kalendarzowym oraz zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za poprzedni rok kalendarzowy i zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej;
  – działalność w formie zryczałtowanego podatku dochodowego – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o rozliczaniu działalności z formie ryczałtu, oświadczenie o osiągniętym dochodzie oraz zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o opłaconych składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne;
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem, a w przypadku alimentów dobrowolnych oświadczenie lub dowody wpłaty;
 • w przypadku osób korzystających ze świadczeń (świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne) z innej gminy – zaświadczenie lub oświadczenie o wypłacaniu tych świadczeń;
 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (komornik) o egzekucji alimentów należnych za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku lub oświadczenie o wysokości wyegzekwowanych alimentów;
 • pobieranie stypendium z wyłączeniem stypendium szkolnego – zaświadczenie lub oświadczenie o jego wysokości;
 • w przypadku korzystania z pomocy GOPS zaświadczenie potwierdzające wysokość pobieranych świadczeń (w tym zasiłek stały i okresowy) z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku;
 • dochód z gospodarstwa rolnego – zaświadczenie o powierzchni hektarów przeliczeniowych;

Kontakt: Joanna Błachuta

91 38 49 010