Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz.U.2014.1118 – j.t. ) na rok 2015

http://www.bip.rewal.pl/dokumenty/6302