Ogłoszenie konkursu na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok

Zarządzenie nr 16/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 13 lutego 2018 roku
w sprawie: ogłoszenia konkursu na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok

Działając na podstawie  art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130), art. 2, art. 13 pkt 3, art. 14 ust. 1 oraz art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2237, z 2015 r. poz. 1916 i z 2017 r. poz. 2371) zarządzam, co następuje:

§1

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego obejmujących edukację zdrowotną, dostosowaną do potrzeb różnych grup społeczeństwa w szczególności dzieci, młodzieży i osób starszych, promocję zdrowia oraz działania w obszarze aktywności fizycznej w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 rok.
Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
Wzór oferty konkursowej stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
Wzór Karty Oceny oferty stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
Wzór sprawozdania końcowego stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§2

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert umieszcza się na:

stronie internetowej Gminy Rewal  www.rewal.pl,
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rewal www.bip.rewal.pl,
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rewal.

§3

Wykonanie zarządzenie powierza się p.o. Kierownika Referatu Sportu, Turystyki i Spraw Społecznych w Urzędzie Gminy Rewal.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

p.o. Wójt Gminy
Maciej Bejnarowicz