Wójt Gminy Rewal może zlecić na wniosek organizacji pozarządowej oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy, realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, czyli przyznać dotację na realizację zadania w trybie tzw. „małego granta”.

W terminie 7 dni od daty upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi: przesyłając je na adres mailowy: sekretariat@rewal.pl lub przekazując do sekretariatu Urzędu Gminy w Rewalu od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30

Więcej informacji pod adresem: http://bip.rewal.pl/dokumenty/9052

Podstawa prawna – art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2014.1118 z późn. zm.)