Małe granty – zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U.2010.234.1536 z późn. zm. ) Wójt Gminy może zlecić na wniosek organizacji pozarządowej oraz podmiotom wymienionym w art.3 ust.3 w/w ustawy, realizację zadania publicznego z pominieciem otwartego konkursu ofert, czyli przyznać dotację na realizację zadania w trybie tzw. małego granta.

Więcej informacji pod adresem: http://www.bip.rewal.pl/dokumenty/6001