Pan
Arkadiusz Klimowicz
Burmistrz Darłowa

Dotyczy: pisma z 15 stycznia 2021 r. Koalicji Nadmorskiej – Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów

 Szanowny Panie Burmistrzu,

odpowiadając na pismo, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii udziela następującej odpowiedzi:

Niewątpliwie obecna sytuacja epidemiczna oraz społeczna jest trudna. W zależności od dalszego rozwoju sytuacji związanej z wirusem SARS-CoV-2 będą wprowadzane lub stopniowo znoszone kolejne ograniczenia, nakazy i zakazy mające na celu przeciwdziałanie epidemii.

Decyzje rządu dot. ograniczeń, w tym także dotyczących sezonu zimowego 2020/2021 podejmowane są w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie społeczeństwa. Dyskusja nad nowymi rozwiązaniami odbywa się w ramach posiedzeń Rady Medycznej, Gospodarczego Sztabu Kryzysowego i Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, a także z analitykami i legislatorami Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Rządowego Centrum Legislacji.

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii wnikliwie analizuje sytuację na rynku usług turystycznych. W celu złagodzenia skutków pandemii COVID-19 w sektorze turystyki, MRPiT od wielu miesięcy podejmuje działania zarówno legislacyjne, jak i pozalegislacyjne.

Działania są skierowane do całej branży turystycznej. 9 grudnia 2020 r. Sejm uchwalił tzw. Tarczę Branżową – ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Proponowane instrumenty na rzecz przedsiębiorców obejmują m.in. zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek na ZUS, świadczenie postojowe, dopłaty do wynagrodzeń i małą dotację w wysokości 5 tys. zł. Z pomocy będą mogli skorzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność określoną wymienionymi w ustawie kodami PKD.

Pragnę podkreślić, iż w nowelizacji ustawy znalazł się przepis umożliwiający Radzie Ministrów wydanie rozporządzenia poszerzającego zakres branż, z których przedsiębiorcy mogliby skorzystać z proponowanych instrumentów, jak i wydłużenia proponowanego okresu wsparcia. 1 lutego 2021 r. wejdzie w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19.

Ponadto uruchomiona została Tarcza Finansowa PFR 2.0, która obejmie 45 branż. W ramach Tarczy Finansowej 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm rząd chce kontynuować wsparcie przedsiębiorców poszkodowanych przez sytuację związaną z COVID-19. Budżet programu wyniesie 13 mld zł. Na program składają się: Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikrofirm o wartości 6,5 mld zł oraz Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm o wartości 6,5 mld zł. Finansowanie w ramach programu będzie udzielane od 15 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r.

Rada Ministrów przyjęła też uchwałę w sprawie noweli Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm – tzw. Tarczy Finansowej 1.0 PFR. Rząd chce umożliwić przedsiębiorcom działającym w branżach szczególnie dotkniętych restrykcjami sanitarnymi w związku z COVID-19, umarzanie do 100 proc. subwencji udzielonej w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm. Na nowe rozwiązanie rząd przeznaczy ok. 7,5 mld zł. Przedsiębiorcy, którzy ponieśli straty w związku z epidemią COVID-19, w dalszym ciągu mogą skorzystać z dostępnych środków wsparcia z Tarczy antykryzysowej.

Wśród nich nadal aktywne są, m.in. środki z Pakietu BGK: https://www.bgk.pl/mikro-male-i-srednieprzedsiebiorstwa/pakiet-pomocy-bgk/, takie jak dopłaty do oprocentowania kredytów zarówno nowych, jak i już zaciągniętych, czy gwarancje de minimis do 80% kwoty kredytu, a także środki z właściwych urzędów pracy dla przedsiębiorców, którzy dotychczas z nich nie skorzystali.

Dostrzegając wpływ pandemii na finanse samorządów, rząd podejmuje działania umożliwiające wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego. Dla przykładu, jednostki samorządu terytorialnego otrzymają dodatkowe środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Będą one mogły być wykorzystane na inwestycje, w tym jako wkład własny do projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kwota środków została ustalona na poziomie 12 mld zł.

Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zostaną również skierowane do gmin środki w wysokości 250 mln zł z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

Sukcesywnie przyznawane są też środki na wnioski dysponentów z poszczególnych rezerw celowych na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w tym m.in. dla jednostek samorządu terytorialnego na zakup sprzętu medycznego. Wprowadzono także rozwiązania, które pozwolą na udzielenie dodatkowego wsparcia jednostkom samorządu terytorialnego położonym na obszarach górskich. Regulacje w tym zakresie zawarte są w uchwale nr 6 Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (MP z 2021 r., poz.26).

Wsparcie przewidziane uchwałą oparto o analizę ruchu turystycznego za I kwartał z lat 2018-2020. Na jej podstawie można stwierdzić, że w okresie zimowym krajowy ruch turystyczny koncertuje się w województwach, na terenie których znajdują się gminy górskie (województwa Dolnośląskie, Małopolskie, Podkarpackie i Śląskie). Średnie dane z I kwartału w ostatnich 3 latach pozwalają oszacować wielkość krajowego ruchu turystycznego na terenie tych czterech województw w sumie na poziomie około 3,8 mln, co stanowi około 40% ruchu na terenie całego kraju w tym okresie każdego roku. W tym samym okresie na terenie dwóch województw nadmorskich, tj. Pomorskiego i Zachodniopomorskiego, odnotowywano około 1,4 mln krajowych podróży turystycznych, co stanowiło około 15% ruchu krajowego mieszkańców Polski.

Z poważaniem
Z upoważnienia
Andrzej Gut-Mostowy Sekretarz Stanu

 

Plik do pobrania