OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rewal części miejscowości  Niechorze – strona północna

oraz

o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Rewal uchwały Nr XLIV/247/17 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rewal części miejscowości Niechorze – strona północna.
Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Rewal, ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal (pok. nr 109), od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego oraz uwagi i wnioski do przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Wnioski do planu miejscowego należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Rewal, ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal, w terminie do dnia 17 maja 2019 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Uwagi i wnioski do przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres Urzędu Gminy Rewal, ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal, e-mail: sekretariat@rewal.pl w terminie do dnia 17 maja 2019 r.

Przedłożone uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Rewal. Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostają bez rozpatrzenia.

WÓJT GMINY REWAL
REFERAT NIERUCHOMOŚCI,
INWESTYCJI i PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO