URZĄD GMINY W REWALU PRZYPOMINA O OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA DEKLARACJI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA ROK 2014

W związku z przyjęciem przez Radę Gminy nowych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które obowiązują od 1 stycznia 2014 r., oraz zmiany dotyczącej sposobu rozliczania nieruchomości o charakterze mieszanym, każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Termin złożenia deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości minął 15 lutego br. Właściciele, którzy dotychczas nie złożyli deklaracji, winni to niezwłocznie uczynić aby uniknąć wyższych opłat! Konieczność ponownego złożenia deklaracji wynika z przepisów ustawy w związku z nowelizacją zapisów uchwał, które weszły w życie z początkiem nowego roku. Przypominamy, że właściciele nieruchomości mogą złożyć deklaracje w następujący sposób:

 1. wypełniając elektronicznie deklarację i podpisanie jej z wykorzystaniem Certyfikatu Kwalifikowanego lub Profilu E-PUAP;

 2. pobierając formularz deklaracji ze strony http://www.bip.rewal.pl/dokumenty/4819 lub w siedzibie Urzędu i złożenie go w kancelarii Urzędu lub przesłanie pocztą;

UWAGA! Do właścicieli nieruchomości, którzy nie złożyli deklaracji urząd wyśle wezwanie z informacją o ustawowym obowiązku dopełnienia tej czynności. W sytuacji, gdy właściciel nieruchomości w dalszym ciągu będzie uchylał się i nie złoży deklaracji, urząd zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w drodze decyzji określi wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami. W tym przypadku podstawą ustalenia wysokości opłat będą stawki dla nieselektywnej zbiórki odpadów, czyli przeszło 40% wyższe.

NIERUCHOMOŚCI O CHARAKTERZE MIESZANYM

Od 1 stycznia 2014 r. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości mieszanej (nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy i prowadzona jest działalność gospodarcza) stanowi iloczyn ilości zużytej wody z danej nieruchomości oraz ustalonej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku kiedy na danej nieruchomości zamieszkuje i prowadzi działalność właściciel nieruchomości, składa on jedną deklarację na cały rok ujmując okres sezonu i pozostałych miesięcy.

W przypadku kiedy na danej nieruchomości zamieszkuje właściciel nieruchomości natomiast działalność prowadzona jest przez posiadacza (np. dzierżawcę), nieruchomość można rozliczyć w następujący sposób:

 1. właściciel nieruchomości składa deklarację dla całej nieruchomości (obejmując częś

 2. mieszkalną i część gdzie prowadzona jest działalność) – obowiązek uiszczania opłaty spoczywa na właścicielu nieruchomości;

 3. deklarację dla części mieszkalnej składa właściciel nieruchomości (wskazując zużycie wody z podlicznika na część mieszkalną) natomiast deklarację dotyczącą części gdzie prowadzona jest działalność, składa posiadacz nieruchomości, przedkładając prawo do dysponowania nieruchomością (wskazując pozostałe zużycie wody) – obowiązek uiszczania opłaty za część mieszkalną spoczywa na właścicielu nieruchomości natomiast obowiązek uiszczenia opłaty za część gdzie prowadzona jest działalność spoczywa na posiadaczu nieruchomości;

Przykładowe rozliczenie nieruchomości mieszanej

Nieruchomość o charakterze mieszanym, gdzie przez cały rok zamieszkują dwie osoby oraz w okresie lipiec – sierpień prowadzona jest działalność handlowa. Ilość zużytej wody za rok 2013 wynosi 300m3 .

Metoda I

 1. 300 m3/rok : 12 miesięcy = 25 m3/miesiąc (średnie miesięczne zużycie wody) x 5 zł (stawka za zmieszane odpady komunalne zbierane w sposób selektywny) = 125 zł/mc (opłata miesięczna)

 2. 125 zł/mc x 12 mc = 1 500 zł/rok (opłata roczna)

Metoda II

 1. Wyliczamy opłatę za część mieszkalną. W przypadku kiedy w części mieszkalnej nie posiadamy podlicznika, ryczałt zużycia wody dla 1 osoby wynosi 3 m3/mc. Zużycie miesięczne dla dwóch osób w takim wypadku wyniesie 6 m3/mc.

 • 3 m3 x 2 os. x 12 mc. = 72 m3 (ilość wody zużytej w ciągu roku w części zamieszkałej)

 • 6 m3 (średnie miesięczne zużycie wody) x 5 zł (stawka za zmieszane odpady komunalne zbierane w sposób selektywny) = 30 zł /mc (opłata miesięczna)

 • 30 zł/mc x 12 mc. = 360 zł (opłata roczna dla części zamieszkałej)

 1. Wyliczamy opłatę za część niezamieszkałą, gdzie prowadzona jest działalność. Od zużycia ogólnego (300m3) odejmujemy ilość wody zużytej w części zamieszkałej (72 m3). Ilość wody wykorzystana w części gdzie prowadzona jest działalność wyniesie 228 m3.

 • 228 m3 : 2 mc. = 114 m3 (średnie zużycie wody z dwóch miesięcy) x 5 zł (stawka za zmieszane odpady komunalne zbierane w sposób selektywny) = 570 zł (opłata miesięczna)

 • 570 zł (opłata miesięczna) x 2 mc. = 1140 zł (opłata za okres kiedy prowadzona jest działalność).

W przypadku rozliczania nieruchomości metodą II, składający deklarację w części dotyczącej wyliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (D.2. oraz F) wskaże wyliczenia w rozbiciu na część zamieszkałą i na część niezamieszkałą.

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE

Sposób rozliczania nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy pozostaje bez zmian. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla tego typu nieruchomości stanowi iloczyn ilości zużytej wody z danej nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 7 zł miesięcznie za 1 m3 zużytej wody z danej nieruchomości jeżeli odpady zbierane są w sposób nieselektywny lub 5 zł jeżeli odpady komunalne zbierane są w sposób selektywny.

Ponadto, informujemy iż w przypadku kiedy na nieruchomości zlokalizowany jest basen, składający deklarację zobowiązany jest złożyć oświadczenie w którym zawarta będzie informacja dotycząca pojemności basenu oraz ilość wody zużyta w związku z jego funkcjonowaniem.

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

Sposób rozliczania nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne pozostaje bez zmian. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla takiej nieruchomości stanowi iloczyn liczby pojemników (obliczonych zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rewal) z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za dany pojemnik. Ustalono stawkę opłaty za jednorazowe opróżnienie pojemnika od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

 1. pojemności 60 l w kwocie 12 zł (odpady zbierane nieselektywnie) – 9 zł (odpady zbierane selektywnie)

 2. pojemności 120 l w kwocie 21 zł (odpady zbierane nieselektywnie) – 16 zł (odpady zbierane selektywnie),

 3. pojemności 240 l w kwocie 39 zł (odpady zbierane nieselektywnie) – 30 zł (odpady zbierane selektywnie),

 4. pojemności 1100 l w kwocie 170 zł (odpady zbierane nieselektywnie) – 131 zł (odpady zbierane selektywnie).

UWAGA !!! Właściciele nieruchomości, którzy przebywają na nieruchomościach czasowo i składają deklarację ujmując okres całego roku, powinni wskazywać dokładny okres przebywania na tej nieruchomości. W przypadku niewskazania miesięcy, których dotyczy złożona deklaracja, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczyć będzie miesiąca w którym złożono druk deklaracja, bowiem zgodnie z ustawą właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć korektę deklaracji w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany).

ODBIÓR ODPADOW KOMUNALNYCH

W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bezpośrednio z nieruchomości odbierane są zmieszane odpady komunalne i selektywnie zbierane:

 • papier i tektura, które należy gromadzić w workach bądź pojemnikach koloru NIEBIESKIEGO,

 • opakowania ze szkła które należy gromadzić w workach bądź pojemnikach koloru ZIELONEGO,

 • zmieszane odpady opakowań (tworzywa sztuczne, butelki typy pet, metale, opakowania wielomateriałowe), które należy gromadzić w workach bądź pojemnikach koloru ŻÓŁTEGO,

 • odpady z ogrodów i parków ulegające biodegradacji (liście, trawa), które należy gromadzić w workach bądź pojemnikach koloru BRĄZOWEGO.

Jednocześnie przypominamy, iż worki do selektywnej zbiórki odpadów można pobierać w siedzibie Spółki Wodociągi Rewal, ul. Poznańska 31 w Pobierowie.

W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów w Pobierowie, od osób które w Urzędzie Gminy złożyły deklarację za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjmowane będą:

 • papier i tektura w tym opakowania z papieru i tektury w ilości nieograniczonej,

 • opakowania ze szkła w ilości nieograniczonej,

 • szkło w ilości nieograniczonej,

 • tworzywa sztuczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych w ilości nieograniczonej,

 • metale oraz opakowania z metali opakowania wielomateriałowe w ilości nieograniczonej,

 • odpady z ogrodów i parków ulegające biodegradacji w ilości nieograniczonej,

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w ilości nieograniczonej,

 • odpady wielkogabarytowe w ilości 10 sztuk/rok

 • zużyte baterie i akumulatory w ilości – 1 akumulator rocznie, baterie w ilości nieograniczonej,

 • odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości 2 m3 rocznie

 • leki w ilości nieograniczonej

 • odzież i tekstylia w ilości nieograniczonej

 • zużyte opony w ilości 4 sztuk /rok.

Na wniosek właściciela nieruchomości przedsiębiorca odbierający odpady komunalne świadczy usługi dodatkowe w zakresie odbioru odpadów komunalnych. Usługa dodatkowa obejmujejednorazowy odbiór zmieszanych odpadów komunalnych lub podstawienie i odbiór kontenera przeznaczonego na odpady budowlane i rozbiórkowe bądź na odpady wielkogabarytowe. Wniosek, należy złożyć w urzędzie gminy i po wykonaniu usługi uiścić stosowną opłatę.

Ponadto przypominamy, że właściciele nieruchomości obowiązani są uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi miesięcznie, bez wezwania do 10 – go dnia miesiąca, po którym powstało zobowiązanie. Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu:

33 9376 0001 2002 0010 5242 0013

z dopiskiem opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, imię , nazwisko, adres nieruchomości, której dotyczy wpłata.