OGŁOSZENIE

Firma Wodociągi Rewal Sp. z o. o. informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 2180) przez 180 dni od wejścia w życie cytowanej ustawy obowiązują taryfy z roku 2017:

Za 1 m3 dostarczonej wody – 4,25 zł netto + 8% VAT
Za 1 m3 odprowadzanych i oczyszczonych ścieków — 6,49 zł netto + 8% VAT
Miesięczna opłata abonamentowa:
a)  za rozliczenie wg wodomierza — 6,97 zł netto + 8% VAT
b)  za rozliczenie wg przeciętnych norm zużycia wody — 3,73 zł netto + 8% VAT