Wójt Gminy Rewal  

ogłasza nabór na stanowisko:PSYCHOLOG DS. UZALEŻNIEŃ.

Praca na podstawie umowy cywilnoprawnej (16 godzin miesięcznie) na okres od 01 kwietnia 2016r. do 31 grudnia  2016r. w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym przy ul. Warszawskiej 31 w Rewalu.

1. Wymagania niezbędne:

1)        Obywatelstwo polskie

2)        Wykształcenie wyższe psychologiczne

3)        Brak karalności za przestępstwo popełnione umyślnie

4)       Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych

5)    Minimum 2-letnie doświadczenie na stanowisku psychologa, przede wszystkim w zakresie pomocy uzależnionym i współuzależnionym

2.Główne obowiązki:

Świadczenie usług z zakresu pomocy psychologicznej dla osób współuzależnionych i zagrożonych uzależnieniami w ramach zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 w szczególności:

– udzielanie pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem osób dotkniętych problemem uzależnień lub przemocy domowej oraz członkom ich rodzin,

– prowadzenie porad i konsultacji indywidualnych dla osób uzależnionych od alkoholu oraz osób współuzależnionych,

– motywowanie i informowanie zarówno o możliwościach podjęcia leczenia osób uzależnionych jak i terapii osób współuzależnionych,

– udzielanie wsparcia po zakończonym leczeniu odwykowym,

– prowadzenie grupy wsparcia dla osób współuzależnionych,

– udzielanie pomocy psychologicznej osobom w kryzysie emocjonalnym,

– rozpoznawanie zjawiska przemocy w rodzinie i udzielanie osobom doznającym przemocy oraz dzieciom krzywdzonym wsparcia i pomocy,

– stała współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Rewalu, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rewalu, Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

–  prowadzenie dokumentacji udzielonych porad.

3.Wymagane dokumenty:

·         1) CV, list motywacyjny,

·         2) Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i zatrudnienie,

·         3) Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

·         4) Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych,

·         5) Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Osoby spełniające powyższe wymagania zapraszamy do udziału w rekrutacji.

4. Termin i miejsce składania dokumentów:

1.    Termin : 24 marca 2016r.

2.    Miejsce: Urząd Gminy w Rewalu, ul. Mickiewicza 19, pok. Nr 6 ( sekretariat ) z oznaczeniem oferty „Nabór – psycholog ds. uzależnień”

3. Aplikacje, które wpłyną niekompletne lub po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do urzędu)

4.    Złożone aplikacje nie podlegają zwrotowi!

Szczegółowe informacje odnośnie naboru można uzyskać osobiście w pok. nr 03 Urzędu Gminy w Rewalu lub telefonicznie 91 38 49 032.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.rewal.pl