Regulamin konkursu „Rewal – Natchnieni słońcem”

I. Organizator konkursu:

1. Organizatorem konkursu „Rewal – Natchnieni słońcem” jest Gmina Rewal, ul. Mickiewicza 19, Rewal 72-344, zwany dalej „Organizatorem”.

2. Organizator przeprowadza Konkurs, korzystając z portalu społecznościowego Facebook http://www.facebook.com, na fanpage’u Gminy Rewal znajdującym się pod adresem https://www.facebook.com/pages/rewalpl/348245659620?fref=ts. Jest to jednocześnie miejsce, w którym zainteresowani uczestnicy zgłaszają swój udział w konkursie.

II. Cel konkursu:

1. Popularyzacja atrakcyjnego, zdrowego sposobu spędzania wolnego czasu.

2. Wyłonienie najciekawszych wypowiedzi uczestników konkursu na temat spędzania wolnego czasu.

3. Badanie opinii publicznej na temat Gminy Rewal.

4. Promocja Gminy Rewal i jej atrakcji turystycznych w Polsce.

5. Kształtowanie pozytywnego wizerunku i więzi emocjonalnej z Gminą Rewal.

III.Warunki ogólne:

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Konkursie.

2. Treść regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej https://www.rewal.pl  oraz na portalu społecznościowym Facebook na fanpage’u Gminy Rewal pod adresem https://www.facebook.com/pages/rewalpl/348245659620?fref=ts.

3. Konkurs organizowany jest na terenie Gminy Rewal.

4. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby posługujące się fikcyjnymi danymi osobowymi na portalu Facebook oraz osoby powiązane z Organizatorem Konkursu (pracownicy Urzędu Gminy Rewal).

5. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wysłanie zgłoszenia  z odpowiedzią na pytanie: „Dlaczego chcesz odwiedzić Rewal i jak chciałbyś/chciałabyś spędzić u nas  czas?”. Zgłoszenia w  formie komentarzy pod grafiką konkursową należy  zamieszczać na profilu   https://www.facebook.com/pages/rewalpl/348245659620?fref=ts lub w formie zdjęć/filmów przesyłać poprzez prywatną  wiadomość na profilu

https://www.facebook.com/pages/rewalpl/348245659620?fref=ts

6. Wyłonienie zwycięskich komentarzy/wypowiedzi/zdjęć/filmików odbędzie się przy udziale komisji konkursowej, która wybierze jedno zgłoszenie spośród wszystkich zgłoszeń konkursowych. Najciekawsza i najbardziej kreawtyna odpowiedź na pytanie konkursowe zostanie nagrodzona voucherem (weekend dla dwóch osób w SPA w Pobierowie). Dwie pozostałe zostaną nagrodzone gadżetami reklamowymi i przewodnikami po Gminie Rewal. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej poprzez prywatną wiadomość na portalu społecznościowym Facebook. Organizator poda również naziwska zwycięzców konkursu publicznie na profilu  https://www.facebook.com/pages/rewalpl/348245659620?fref=ts w dniu 29.05.2015r.

7. Każdy uczestnik może przesłać tylko jedno zgłoszenie do konkursu.

8. Wszystkie zgłoszenia konkursowe nie mogą naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku.

9. Wszystkie zgłoszenia konkursowe nie mogą zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, treści sprzecznych z prawem lub powszechnie przyjętymi normami obyczajowymi.

10. Udział w konkursie jest bezpłatny. Wszystkie koszty związane z uczestnictwemw Konkursie ponoszone są przez uczestnika.

11. Komunikaty i informacje na temat Konkursu publikowane będą na stronie https://www.rewal.pl oraz bezpośrednio na portalu Facebook na fanpage’u Gminy Rewal  pod adresem  https://www.facebook.com/pages/rewalpl/348245659620?fref=ts.

12. W przypadku stwierdzenia, że zgłoszenie nie spełnia któregokolwiek z powyższych warunków, zostanie ono wykluczone z Konkursu, a uczestnik traci prawo do udziału w Konkursie.

13. Wzięcie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na treść regulaminu Konkursu.

14. W kwestiach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

IV. Czas trwania konkursu:

1. W dniach od 6.05.2015 do dnia 27.05.2015 trwają zgłoszenia do konkursu na profilu Gminy Rewal pod adresem:  https://www.facebook.com/pages/rewalpl/348245659620?fref=ts

2. Dnia 28.05.2015 komisja konkursowa spośród wszystkich prawidłowych zgłoszeń wybierze trzy, jedno z nich zostanie nagrodzone główną nagrodą.

3. Dnia 29.05.2015 zostaną ogłoszone wyniki konkursu na profilu https://www.facebook.com/pages/rewalpl/348245659620?fref=ts

V. Rozwiązanie konkursu

1. Komisja konkursowa w składzie określonym przez Organizatora dokona wyboru najciekawszych zgłoszeń w dniu 28.05.2015r. Jako kryterium oceny będą wzięte pod uwagę pomysłowość, oryginalność i humor.

2. Decyzje komisji będą ostateczne i wiążące dla uczestników.

VI. NAGRODY

1. Główną nagrodą, przyznaną za pierwsze miejsce jest voucher na weekend w ośrodku Quercus SPA & Restaurant w Pobierowie (ul. Wojska Polskiego 28, Pobierowo). Nagroda obejmuje 2 noclegi w terminie 26-28 czerwca 2015r. dla dwóch osób ze śniadaniem oraz możliwość korzystania ze strefy SPA znajdującej się w ośrodku.

Za drugie i trzecie miejsce zostaną przyznane upominki w postaci gadżetów reklamowych oraz przewodników po Gminie Rewal.

2. Nie ma możliwości zamiany nagrody na jej równowartość pieniężną lub przeniesienia jej na inną osobę.

3. Nagrody zostaną przesłane do zwycięzców przesyłką pocztową na podane przez zwycięzców adresy. Istnieje również możliwość odebrania nagrody osobiście w siedzibie Organizatora przy ul. Mickiewicza 19 w Rewalu.

VII. Postanowienia końcowe:

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie Konkursu, przerwania lub odwołania Konkursu bez podania przyczyn. W takiej sytuacji informacje o zmianach zostaną zamieszczone na stronie www.rewal.pl oraz bezpośrednio na portalu Facebook na fanpage’u Gminy Rewal pod adresem https://www.facebook.com/pages/rewalpl/348245659620?fref=ts

2. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez portal społecznościowy Facebook.

3. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby biorące w nim udział zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r., tekst jedn., Dz. U. z 2014 r., poz. 118, z późn. zm.). Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Gmina Rewal.

4. Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych oraz do ich aktualizacji na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie, wszystkim życzymy powodzenia i wesołej zabawy!